Начало Работа по проекти
Проекти
Четвъртък, 25 Септември 2014    Печат

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява начало на третия конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: "Демокрация, права на човека и добро управление", "Социално включване и овластяване на уязвими групи", и по-специално за ТД на БТС Тема 3 - "Устойчиво развитие и опазване на околната среда", и Тема 4 - "Изграждане на капацитет на НПО".

Подробни Насоки за кандидатстване по третия конкурс за набиране на проектни предложения можете да изтеглите от интернет страницата на Програмата: http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=16.

Крайният Срок за подаване език проектите е 18 ноември 2014 г., 17:00 ч.

За да подадат проект, допустимите кандидати трябва да заявят регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) като попълнят исканата информация тук: http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=40. Организациите, които вече имат достъп до ЕСПУП (получен по време на първия или втория конкурс за набиране на проектни предложения), няма нужда да се регистрират повторно.

За въпроси:

Ще се проведат информационни дни в периода 24 септември - 10 октомври 2014 г. както следва:

1. 24 септември 2014 г. (Сряда) - 10: 00-13: 00 ч .; гр. Враца, Търговско-промишлена палата, бул. "Христо Ботев" 24;

2. 26 септември 2014 г. (Петък) - 10:00 - 13:00 ч .; гр. Пловдив, хотел "Алианс", бул "Васил Априлов" № 7.;

3 1 октомври 2014 г. (Сряда) - 10:00 - 13:00 ч .; гр. Велико Търново, Гранд хотел "Янтра", площад "Велчова Завера", ул. "Опълченска" 2;

4. 2 октомври 2014 г. (Четвъртък) - 10: 00-13: 00 ч .; гр. Варна, зала "Аква", хотел "Аква", ул. "Девня" № 12;

5. 3 октомври 2014 г. (Петък) - 10:00 - 13:00 ч .; гр. Бургас, зала "Амфибия", хотел "Аква", бул. "Демокрация", комплекс "Лазур";

6 10 октомври 2014 г. (Петък) - 10:00 - 13:00 ч .; гр. София, зала "Рубин", Принцес Хотел София, бул. "Мария Луиза" 131.

Линк:
http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/

 
Понеделник, 01 Септември 2014    Печат

Настоящата покана е прилагането на Съобщението на Европейската комисия за 2010 - 2014 г. в областта на туризма, по-специално по отношение на диверсификацията на европейското културно / масов и достъпен туризъм. Той също е част от последна година от две подготвителни действия, предложени от Европейския парламент на ЕС, за "транснационални туристически продукти" и "Туризъм Достъпен з а всички".
Настоящата покана се състои от две теми: Тема A: Проекти за сътрудничество за подпомагане на трансгрсграничен туризъм въз основа на европейското културно наследство. Тази тема допълва регионално и националните политики, чрез подкрепа на транс-европейско сътрудничество, насочени към създаване на иновационни транснационални продукти.
Европейско културно наследство, с цел да допринесе за: 1) разнообразяване на европейския туризъм оферта; и / или . 2) икономическото възстановяване и създаването на работни места в западащи (пост) индустриални региони Тема Б : Насърчаване на достъпния туризъм, предприемачество и управление. Тази тема се състои с подкрепата на развитието и осигуряването на достъпен туризъм "Изграждане на капацитет и схеми" за мениджъри и предприемачи в туризма . Неговата крайна цел е да се насърчи възприемането на бизнес практики и стратегическо планиране, което се отнася за достъпност и универсалност, като основни приоритети в сектора на туризма.

Линк:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&tpa=0&tk=&lang=en

 
Вторник, 19 Август 2014    Печат

Краен срок: текущ

Програмата подкрепя проекти, които не могат да бъдат финансирани от други източници.

Подкрепят се до 100 проекта годишно със суми от 5000 до $ 15 000 $.

Грантовата програма на The National Geographic Society / Waitt финансира проекти, които изискват рисков капитал, подкрепя проекти, преминаващи през времееви процеси на задълбочен преглед и азнализ. Грантовете на NGS / Waitt са предназначени за финансиране на изследвания в "доказателство на концепцията " на ранен етап от развитието на процеса.

Кандидати, които планират работа в чужди държави, трябва да включат към изследователските си екипи поне един местен участник. Комисията по подбор няма да разглежда предложения, които търсят финансова подкрепа единствено за лабораторни дейности или архивни изследвания. Грантове се отпускат въз основата на научни постижения . Получателите на финансирането се очаква да предоставят на National Geographic права за публикуване на техните открития.

Критерии за допустимост:

За да бъдат допуснати до финансиране, от кандидатите се изисква да покажат равнище на експертиза и опит. Кандидатите трябва да имат връзка с образователна организация или друга институция.

Финансиране: от $ 5 000 до 15 000 долара

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/waitt-grants-application/

 
Вторник, 19 Август 2014    Печат

Краен срок: 5 СЕПТЕМВРИ 2014

Фондация Toyota приема предложения за проекти по Програмата за изследвания "Търсене на нови ценности в обществото".

Главната цел на грантовете за изследвания е да реагира на актуалните теми в обществото, засягащи човека и природната

околна среда, социалното благосъстояние, образованието и културата.

https://www.toyotafound.or.jp/english/program/research.html

 
Вторник, 19 Август 2014    Печат

Краен срок 01.10.2014 г.

Програма Еразъм

Стратегическите партньорства които да целят да подпомогнат разработването, трансфера и / или използването на иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално или европейско ниво с цел:

повишаване на качеството на предоставяните услуги в сферата на образованието и младежта, посредством разработването на иновативни подходи
насърчаване предоставянето и оценяването на ключови компетентности, включително предприемачество, чуждоезикови и дигитални умения;
предоставяне на обучение и квалификации в съответствие с нуждите на пазара на труда
насърчаване използването на иновативни практики в образованието, обучението и младежта, съвместно обучение, насърчаване на критичното мислене, стратегическото използване на ИКТ и на отворени образователни ресурси, открито и гъвкаво обучение, виртуална мобилност и други иновативни образователни / обучителни методи ;
насърчаване на междурегионално и трансгранично сътрудничество
повишаване на професионалното развитие на младежта, посредством въвеждането на нови методи и повишаване на качеството и в обхвата на обучението
подобряване на капацитета на организациите, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, по-специално в областите на стратегическо развитие, организационно управление, лидерство
насърчаване на обучението по предприемачество за развитие на активното гражданство, по-висока заетост и инициирането на бизнес начинания (включително социално предприемачество);
увеличаване на участието в процеса на учене и заетост посредством развитие на услугите за качествено кариерно ориентиране и консултиране;
улесняване на прехода на учащите между отделните нива и различни видове формално / неформално образование и обучение

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_bg.htm

 
Страница 1 от 4