Регламент за провеждане на поход „По пътя на Ботевата чета" Козлодуй – Околчица 27 май – 02 юни 2017

I. Общи приложения

 

1. С този Регламент/ Правила / се уреждат условията и реда за организиране и провеждане на 71-вия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица.

2. Регламентът / Правилата / се утвърждават от областния управител на област Враца.

 

II. Време и място на провеждане

 

Походът се провежда всяка година от 27 май до 2 юни, в една походна колона по 120-километровия „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан по предварително изготвена Програма.

 

III. Описание на туристическата проява

 

1. През 2017 год. походът се провежда под патронажа на Президента на РБългария генерал Румен Радев, по случай 141-та годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета.

2. Походът е от III-та категория на трудност. В маршрута са включени обекти от Националните Кампании „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ и „Опознай родния край“.

 

 IV. Организатори

 

1.Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане наНационален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица е Областна администрация – Враца.

2.Походът се провежда под патронажа на Румен Радев - президент на Република България, със съдействието на Министерство на образованието и науката, Регионалните управления по образованието, Министерство на туризма, Български туристически съюз и СКО „Леденика“ Враца, Ботевски комитет при Община Враца и община Козлодуй, Туристическо дружество „Веслец“ Враца и със съдействието на общините, през чиито територии преминава походът.

3.Дейностите по организиране и провеждане на похода се финансират от Министерски съвет.

 

V. Общи условия за участие

 

1.В похода могат да участват всички групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи.

2.По маршрута могат да се включват индивидуални участници и самостоятелни групи, които не принадлежат към определена организация.

 

VI. Материално и ресурсно обезпечаване

           1. За провеждане на 71-вия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица, Областна администрация – Враца осигурява:

 • почистване и обезпаразитяване на маршрута и биваците;
 • полеви мивки и химически тоалетни;
 • екипи на ЦСМП – Враца, ОД на МВР – Враца, ОУПБЗН – Враца;
 • придвижването на всички автомобили до биваците се извършва в организирана автоколона, придружена от КАТ – Враца, при спазване на Закона за движението по пътищата;
 • екип за ръководство на похода чрез СКО“Леденика“ – Враца;
 • културно-художествена програма;
 • транспорт за бивачните съоръжения на ученическите групи;
 • храна и питейна вода за учениците и техните ръководители, участници в похода (три пъти дневно), съгласно утвърдено меню, отговарящо на изискванията на националното законодателство за здравословно хранене на ученици.

           2. По време на похода Областна администрация – Враца не осигурява:

 • разходите за храна и бивачни съоръжения на групи и/или индивидуални туристи от туристически дружества, предприятия и фирми;
 • превозването на бивачните съоръжения на групи и/или индивидуални туристи, участващи в похода.
 • Областна администрация – Враца не носи отговорност за закупените и употребявани храни и напитки от учениците и техните ръководители, извън осигуреното меню, съгласувано с контролните органи по безопасност на храните.

 

VII. Специфични условия за ученически групи от област Враца

 

 1. 1.По време на похода Областна администрация – Врацаосигурява бивачно оборудване (при крайна необходимост)на ученическите групи от област Враца, по предварителна заявка, за периода на провеждане на похода след подписване на приемо-предавателен протокол.
 2. 2.Получаването на оборудването се извършва по утвърден график от областния управител на област Враца.
 3. 3.В случаи на предоставяне на оборудванепо т. 1, съответните училища в срок от 7 /седем/ календарни дни след приключване на похода връщат с приемо-предавателен протокол на Областна администрация – Враца полученото оборудване, след като са го привели в първоначалния му вид.

 

 VIII. Изисквания към участниците

 

 1. 1.Участниците в похода трябва да бъдат екипирани според изискванията за участие в прояви за пешеходен туризъм.
 2. 2.По време на похода не се допуска употребата на наркотични и упойващи вещества, застрашаващи здравето на участниците. 
 3. 3.По време на преходите, в почивките, биваците и населените места се спазва дисциплината и определения от ръководството на похода ред.
 4. 4.По време на преходите и в района на биваците ръководителите на групите носят отговорност за опазване чистотата на околната среда и организират почистването на терените от отпадъци преди напускането на бивака.

IX. Срок за подаване на заявка за участие и необходими документи

 

 1. 1.В срок до 09.05.2017 г. /вторник / всички желаещи да участват в похода изпращат попълнена заявка за участие /Приложение 1А или Приложение 1Б/ на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1, Областна администрация – Враца или сканирана с подпис и печат на електронна поща: obl-vr [hop] oavratsa [bts] egov [bts] bg.или до 20.05.2017 г. кандидатите за участие в похода могат да изпратят заявка и на адрес: гр.Враца 3000, ул.Зорница № 4.
 2. 2.Не се взимат предвид подадени заявки за участие на ученически групи след определените срокове в Регламента /Правила/.
 3. 3.При липса на бивачно оборудване или невъзможност за набавяне на такова, директорите на съответните училища от област Враца попълнят заявка /Приложение 2/ и я изпращат  на Областна администрация – Враца, не по-късно от 25.04.2017 г.
 • В срок до 23.05.2017 г. /вторник/ ръководителите на ученически групи изпращат на ел. поща на Областна администрация – Враца: obl-vr [hop] oavratsa [bts] egov [bts] bgкопие от:
  • резолирано уведомление на съответния Регионално управление по образование;
  • списък на участниците с три имена и възраст;
  • документ за предсъстезателен медицински преглед за всеки участник;
  • документ за застраховка за всеки участник.

           При пристигане в гр.Козлодуй, ръководителите на ученическите групи представят на ръководителя на похода оригиналите на:

 • списък на участниците с три имена и възраст;
 • документ за предсъстезателен медицински преглед за всеки участник;
 • документ за застраховка за всеки участник.

           При настъпили промени в списъка на учениците (участници) в похода, ръководителите на ученическите групи информират ръководството на похода по време на Техническата конференция, която се провежда в р-т „Радецки“ – Козлодуй.

 

X. Награждаване на участниците

В последният ден от 71-вия НТП „Козлодуй – Околчица“  се извършва класиране и награждаване на участниците (групово и индивидуално), по критерии Дисциплина, Екология и Спортно – туристически игри, както следва:

1.Дисциплина - При класиране по този критерии се вземат предвид:

  1.1. Движението в походната колона

 • Съобразяване с правилата на движение в походна колона;
 • Съобразяване с изискванията на ръководителите на групи и ръководството на похода;
 • Позитивни и патриотични послания, музика (песни);
 • Подходящо за похода поведение, по време на почивките;
 • Компактно пристигане на място (за групите), определено за бивак.

               1.2. Поведение в бивака

 • Оползотворяване на времето;
 • Поддържане на чистота;
 • Липса на прояви на агресия, употреба на алкохол и други упойващи вещества;
 • Съобразяване с вечерния час на похода, определен от ръководството;
 • Готовност за построяване и тръгване в походна колона в определения час в Програмата на похода.

             1.3.Цялостно поведение и качества, присъщи на участниците в похода – отзивчивост, отговорност, самоконтрол, позитивизъм, любов към природата, издръжливост.

               За неспазване на този критерии, ръководството на похода може да вземе решение и да изключи от похода група или индивидуален участник.

 1. 2.Спортно –туристически игри - При класиране по този критерии се вземат предвид:
 • Активността на туристическите групи и индивидуалните участници  в организираните спортни прояви по време на похода;
 • Спортните умения, показани при участие в игрите- бързина, ловкост, издръжливост, комбинативност.

 

 1. 3.Екология - При класиране по този критерии се вземат предвид:
 • Поддържане на чистота при преминаването на походната колона. По време на преход там, където няма места за изхвърляне на отпадъци, същите се събират от походниците в пликове и се изхвърлят на определените места при пристигане в бивака.
  • Грижовно отношение към природата по трасето на похода;
  • Предприемане на инициативи с цел подобряване на природната среда.

             

Класирането по горепосочените критерии се извършва от ръководството на 71-вия НТП „ Козлодуй –Околчица“.

Наградите се осигуряват от ЦС на БТС-София. По традиция се награждават най-младия и най-възрастния участник в похода. Те се определят съгласно подадените заявки за участие в похода.

Критериите за награждаване на участниците в туристическия поход имат за цел да стимулират участниците, тяхната креативност, както и да стимулират позитивното им отношение към туристическата дейност и активното им участие в нея, да провокират състезателен дух, да задълбочат чувството на осъзнат и градивен патриотизъм.

В името на тази кауза са длъжни да работят както  ръководството и участниците в похода така  и всички ангажирани институции, регионална и местна власт, общественици и граждани.

 

XI. Допълнителни указания

 

 1. 1.Планираните дейности при провеждане на 71-ви НТП „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица са описани в Програма за провеждане на 71-ви НТП „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица/Приложение 3/.
 2. 2.Спазването на дисциплината в походната колона и биваците, съзнателното и отговорно отношение към природата, местата за бивакуване и районите към тях, е предпоставка за успешното и безпроблемно провеждане на похода.
 3. 3.При груби нарушения на реда и прояви, несъвместими с целите на похода, организаторът си запазва правото да отстранява нарушителите.
 4. 4.Участието в общоселските тържества и спортно-туристическите игри е по желание на отделните походници.
 5. 5.Настоящият Регламент / Правила/ за провеждане на 71-ви Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица е публикуван на електронната страница на Областна администрация – Враца: http://vratsa.bg/ и се разпространява чрез областните и общински сайтове и сайтовете на Регионалните управления по образование /Приложение 4/ - Списъкна електронните страници на Регионалните управления по образование в България.
Btsbg.org © 2024 All rights reserved