НАЦИОНАЛЕН КОРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПРАВИЛНИК на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ПРАВИЛНИКА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Н А Ц И О Н А Л Е Н  К О О Р Д И Н А Ц ИО Н Е Н  С Ъ В Е Т

ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

„ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1./1/ С правилника се регламентира дейността на Българския туристически съюз и Националния координационен съвет на Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта"; правата и задълженията на обектите, включени в движението; правата и задълженията на участниците в него; реда за приемане и отпадане на обекти, включени в списъка на 100-те Национални туристически обекти; реда за награждаване на участниците и отличията на движението.

/2/. Правилникът се прилага за всички обекти, включени в Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта", независимо от административната им принадлежност.

ЧЛ. 2. Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" е създадено по инициатива на Българския туристически съюз на Черни връх - Витоша през 1966 г.

ЧЛ. 3. Пълното наименование на движението е: Национално движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта".

ЧЛ. 4/1/. Логото на движението е: „Опознай България -100 Национални туристически обекта".

/2/. Запазеният знак се състои от графична част и текст: 100 Национални туристически обекта. Знакът е защитен със Свидетелство за марка „100 Национални туристически обекта", издадено от Патентното ведомство на Република България, peг. № 50517/ 10.02.2005 г.  

ЧЛ. 5. Печатът на движението е кръгъл с изображение на графичната част на запазения знак и надпис „Опознай България".

ЧЛ. 6. Седалище на движението - гр. София, бул. „Васил Левски" № 75 – Сдружение „Български туристически съюз“.

 

Глава втора

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТИ

ЧЛ. 7. Основна цел на Движението е запознаване на участниците в него с най-значимите природни, културни и исторически забележителности на България, включени в 100-те Национални туристически обекта.

ЧЛ. 8. Основни задачи на Движението:

1. Да възпитава участниците в дух на патриотизъм и родолюбив и да допринася за духовното развитие на нацията.

2. Да привлича повече хора и особено подрастващите и младежите, които да опознаят уникалните духовни и природни богатства на страната.

3. Да прилага нови форми и използва пълноценно идеята за масово участие на учащите се в него.

4. Да разглежда предложения за включване на нови обекти (чл. 30 по-долу) от общините или други заинтересовани организации и институции и отпадане на обекти (чл. 31 по-долу).

5. Да бъде качествен и ефективен медиатор чрез активна комуникация с отговорните за Обектите лица и следене и осигуряване на нуждите и интересите на Участниците.

6. Да подкрепя Обектите като предоставя методически указания и предоставя табели и средства за регистрация, свързани с доброто представяне и работа на Движението.

ЧЛ. 9. Да осъществява издателска, информационна и рекламна дейност и да говори за  традицията, природата и историята на съвременен език.

ЧЛ. 10. Да организира разиграване на томбола за участниците.

 

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

ЧЛ. 11. Организатор на Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" е Българският туристически съюз.

ЧЛ. 12. Управлението на Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта" се осъществява от Национален координационен съвет. Той ежегодно одобрява план за дейността, бюджет и отчет за предходната година представени от Секретаря на Движението.

ЧЛ.13. В състава на Националния координационен съвет са включени представители на: Министерство на културата; Министерство на туризма; Министерство на младежта и спорта; Министерство на образованието и науката; Министерство на околната среда и водите; Изпълнителна агенция по горите; Български Червен кръст; Българска Национална телевизия; Българско Национално радио; Светият синод на Българската православна църква; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален институт по недвижимо културно наследство; Нов Български университет; Национално сдружение на общините в България; Сдружение „Български музеи“; Български туристически съюз.

ЧЛ. 14. Председател на Националния координационен съвет е министърът на културата. Управителният съвет на Българския туристически съюз избира Секретар на Движението, който отговаря за неговата ефективна и качествена работа.

ЧЛ. 15. Националният координационен съвет се събира най-малко един път годишно и при необходимост.

 

Глава четвърта

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ.16. Всеки обект има право да подпечатва книжките на участниците със своя печат и да продава рекламно-информационни материали на движението (книжки, карти, марки, пътеводители и др.), за което получава комисионна в размер на 20%.

ЧЛ.16 /1/. Да предоставят видим достъп до табелите за електронна

регистрация в цифров паспорт, както и да информират Движението и

БТС при повредена или изчезнала табела.

ЧЛ. 17. Всеки обект е длъжен да подава актуална информация за работното си време, входни такси и телефони за връзка и да информира своевременно, ако има промяна в тях.

ЧЛ. 18. Всеки обект е длъжен да внася годишен членски внос по банковата сметка на движението до края на месец март на текущата година в размер на 100 (сто) лв. за поддържане и развитие на Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта".

ЧЛ.18 /1/. Обект включен в Националното движение, който две последователни години не внася годишния членски внос, съгласно чл. 18, подлежи на изключване от движението. 

 

Глава пета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ. 19. Всеки участник има право да притежава само една книжка на 100-те Национални туристически обекта, в която да поставя печати и/ или марки, след като лично посети обектите.

ЧЛ. 19 /1/ Всеки участник има право да притежава цифров паспорт на

100-те Национални туристически обекта, в който да поставя цифрови

печати в момента, в който посети съответния обект. Цифровият

паспорт е равностоен на традиционните хартиени книжки (паспорти) на

100-те Национални туристически обекта.

ЧЛ. 20. Притежателите на книжки на 100-те НТО, в които няма възможност за колекционирането на марки на обектите, но искат да колекционират такива, могат да си закупят нова книжка. Събраните печати в старите им книжки се признават за валидни и срещу тях могат да си закупят марка на съответния обект, без да се налага отново да го посетят.

ЧЛ. 20 /1/ Събраните в традиционните хартиени книжки (паспорти) печати могат да бъдат въведени в цифров паспорт на същия участник в Информационния център на БТС (в подлеза до Министерство на младежта и спорта).

ЧЛ. 21. Книжка на Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" може да се закупи от Централата на БТС, Информационния център на БТС, туристическите дружества в страната и от самите обекти, включени в него.

ЧЛ. 21/1/ Цифров паспорт може да бъде създаден в мобилното приложение БТС Yettel, в услугата „100 обекта“. Приложението БТС Yettel може да бъде изтеглено от App Store или Google Play, в зависимост от операционната система на мобилния телефон на потребителя. След изтегляне на приложението е необходимо потребителят да създаде свой профил чрез въвеждане на email адрес и имена, за да достъпи услугата. Услугата „100 обекта“ в приложението БТС Yettel ще бъде достъпна за всички потребители, независимо от използвания мобилен оператор. Събирането на цифров печат се извършва чрез сканиране на QR код, позициониран на място на съответния обект, и след удостоверяване на текущото местоположение на потребителя.

ЧЛ. 22. Всеки участник, който е посетил 25 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи бронзова значка и да участва в годишната томбола на Движението.

ЧЛ. 23. Всеки участник, който е посетил 50 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи сребърна значка и да участва в годишната томбола на Движението.

ЧЛ. 24. Всеки участник, който е посетил 100 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи златна значка на Националното движение и да участва в годишната томбола на движението.

ЧЛ. 25. Всеки участник, който е посетил 100 обекта и е събрал/облепил 100 марки от тях, има право да получи златна значка на Националното движение и да участва в годишната томбола на движението.

ЧЛ. 26. Всеки носител на златна значка има право да участва в томболата за голямата награда.

ЧЛ.27. Притежателите на златна значка от Движението, които са участвали в томболите за големите награди, нямат право да участват в тях три последователни години след последното си участие.

ЧЛ. 28. В томболата нямат право да участват служители, обслужващи дейността на движението и техни близки по права линия.

ЧЛ. 29. Участниците в томболите имат право да получат наградите си от Централата на Българския туристически съюз в рамките на 60 календарни дни след изтеглянето им.

 

Глава шеста

ПРИЕМАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ СПИСЪКА НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ. 30 /1/. Приемането на обекти в националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта" става с решение на Националния координационен съвет по предложение на кмета на съответната община или ръководителя на заинтересованата организация или институция.

/2/. След решение за включване на обект/и в националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта" общината или заинтересованата организация (институция) заплаща еднократна такса в размер на 500 лв. (петстотин лева) за процедурите по отпечатване на книжки и марки, изработване на печат, реклама, представяне на обекта и др.

/3/. Включването на обекта/ите в списъка на 100-те Национални туристически обекта се потвърждава с официално писмо от Националния координационен съвет.

/4/. Утвърденият/ите обект/и получава/т печат, с който се подпечатва/т книжките на участниците в Националното движение.

ЧЛ. 31/1/. Обект, включен в Националното движение „Опознай България – 100 Национални туристически обекта", отпада, когато има нерегламентирано работно време, няма редовна комуникация, има некоректно отношение към посетителите, както и в други случаи освен изброените, което е в ущърб на участниците в движението.

/2/. Решението за отпадане по предходната алинея се взема от Националния координационен съвет

 

Глава седма

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ЧЛ. 32. Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта" осигурява финансови средства за своята дейност от:

1. Членски внос от обектите, включени в движението.

2. Еднократни такси от включени нови обекти в движението.

3. Приходи от продажби на книжки, марки, карти, пътеводители и други печатни материали на движението.

4. Дарения и спонсорство.

 

Глава осма

ТОМБОЛА

ЧЛ. 33. /1./ За стимулиране интереса на участниците в Националното движение Българският туристически съюз организира ежегодна томбола с награди.

/2./ Право на регистрация за участие в томболата има всеки участник, което е посетил 25, 50 или 100 обекта, удостоверени с поставен печат на съответния обект върху определеното място в книжката, или е събрал заедно с печатите и залепил 100 марки на определеното за всеки обект място в книжката.

/3/. Регистрация за участие в томболата се извършва в Централата на Българския туристически съюз, Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната в срок не по-късно от последния неделен ден на месец август на текущата година.

/4/. Книжките на регистрираните участници - носители на златна значка, остават на съхранение в Българския туристически съюз до тегленето на томболата, след което те се връщат обратно на всеки участник.

/5/. При регистрацията на участниците в Националното движение в Българския туристически съюз се вписват само трите имена, местоживеенето /град/ село/ и телефон за контакт на регистрирания, без ползването на всякакви други лични данни, и с изричното съгласие на участниците.

ЧЛ. 34./1/. Всеки участник, посетил и поставил печати на 100-те Национални туристически обекти, получава златна значка и грамота, които му се връчват в Централата на Българския туристически съюз.

/2/. Носителите на златни значки по право участват в специална томбола в присъствието на нотариус за голямата награда.

ЧЛ. 35./1/ Всеки участник, колекционирал и залепил марки за всеки от 100-те обекта заедно със сто печата в книжката си, получава златна значка и грамота, които му се връчват в Централата на Българския туристически съюз.

/2/. Колекционерите, събрали 100 печата заедно със 100 марки и получили златни значки, по право участват в отделна томбола с присъствието на нотариус за голямата награда.

 

Глава девета

ОТЛИЧИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ. 36./1/ Бронзова значка получава всеки участник, посетил 25 обекта от националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта" и подпечатал книжката си с 25 печата от тях.

/2/. Получаването на бронзова значка се удостоверява след представяне на книжката в Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната.

ЧЛ. 37 /1/. Сребърна значка получава всеки участник, посетил 50 обекта от националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" и подпечатал книжката си с 50 печата от тях.

/2./ Получаването на сребърните значки се удостоверява след представяне на книжката в Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната.

ЧЛ. 38./1./ Златна значка получава всеки участник, посетил 100-те обекта от Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта" и подпечатал книжката си със 100 печата, или залепил заедно с печатите 100 марки от обектите.

/2/. Получаването на златна значка се удостоверява след представяне и перфориране на книжката в централния офис на Българския туристически съюз.

/3/. До провеждане на томболата книжките на носителите на златни значки се съхраняват в Българския туристически съюз. След провеждане на томболата се връщат отново на участниците срещу подпис.

 

Глава десета

ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ"

Чл. 39/1/. Движението „Опознай родния край" е част от националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта". То е възстановено през 2011 г. по инициатива на Българския туристически съюз и Общинско предприятие „Туристическо обслужване" при Столична община и подкрепено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и областните управители.  

/2/. Целта на движението е учащите се да се запознаят с най-значимите туристически обекти, които се намират най-близо до тях; да обогатят познанията си за тях, като стъпка към опознаването на богатото културно-историческо и природно наследство на България.

/3/. За реализацията на движението за всяка област в България е подготвен специален пътеводител с най-значимите туристически обекти, които се намират на нейната територия, в това число и обектите от Националното движение „Опознай България-100 НТО".

141. Пътеводителят е предназначен за училищата и се разпространява безплатно.

/5/. Под всеки от обектите в пътеводителя има възможност за поставяне на печат и марка на обекта.

/6/. Всеки участник, който е посетил всички обекти в съответната област и е поставил печати от тях в пътеводителя си, получава значка „Опознай Родния край".

/7/. Всеки участник, който е посетил всички обекти в съответната област и е поставил печати и марки от тях в пътеводителя си, получава безплатно книжка на 100-те НТО, с която може да продължи да посещава обектите от националното движение „Опознай България-100 Национални туристически обекта".

/8/. Притежателите на значката „Опознай Родния край" участват в специална томбола с много награди.

/9/. За класовете, посетили всички обекти, включени в пътеводителя и събрали печати и марки от тях, чрез жребий ще бъдат изтеглени три големи колективни награди (екскурзии).

/10/. Печатите и марките, събрани в пътеводителя, се признават за валидни в книжката на 100 - те Национални туристически обекта.

 

Глава единадесета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Разпоредбите на този правилник са задължителни за служителите на обектите и участниците в движението.

§2. Правилникът е редактиран и утвърден от Националния Координационен съвет на 29.05.2018 година.

Btsbg.org © 2023 All rights reserved