НАЦИОНАЛЕН КОРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПРАВИЛНИК на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ПРАВИЛНИКА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Н А Ц И О Н А Л Е Н  К О О Р Д И Н А Ц ИО Н Е Н  С Ъ В Е Т

ПРАВИЛНИК

НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1./1/ С правилника се регламентира дейността на Българския туристически съюз и Националния координационен съвет на Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта"; правата и задълженията на обектите, включени в движението; правата и задълженията на участниците в него; реда за приемане и отпадане на обекти, включени в списъка на 100-те Национални туристически обекти; реда за награждаване на участниците и отличията на движението.

/2/. Правилникът се прилага за всички обекти, включени в Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта", независимо от административната им принадлежност.

ЧЛ. 2. Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" е създадено по инициатива на Българския туристически съюз на Черни връх - Витоша през 1966 г.

ЧЛ. 3. Пълното наименование на движението е: Национално движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта".

ЧЛ. 4/1/. Логото на движението е: „Опознай България -100 Национални туристически обекта".

/2/. Запазеният знак се състои от графична част и текст: 100 Национални туристически обекта. Знакът е защитен със Свидетелство за марка „100 Национални туристически обекта", издадено от Патентното ведомство на Република България, per. № 50517/ 10.02.2005 г.

ЧЛ. 5. Печатът на движението е кръгъл с изображение на графичната част на запазения знак и надпис „Опознай България".

ЧЛ. 6. Седалище на движението - гр. София, бул. „Васил Левски" № 75 – Сдружение „Български туристически съюз“.

Глава втора

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТИ

ЧЛ. 7. Основна цел на Движението е запознаване на участниците в него с най-значимите природни, културни и исторически забележителности на България, включени в 100-те Национални туристически обекта.

ЧЛ. 8. Основни задачи на Движението:

1.      Да възпитава участниците в дух на патриотизъм и родолюбив и да допринася за духовното развитие на нацията.

2.      Да привлича повече хора и особено подрастващите и младежите, които да опознаят уникалните духовни и природни богатства на страната.

3.      Да прилага нови форми и използва пълноценно идеята за масово участие на учащите се в него.

4.      Да инициира предложения за включване на нови обекти от общините или други заинтересовани организации и институции.

ЧЛ. 9. Да осъществява издателска, информационна и рекламна дейност.

ЧЛ. 10. Да организира разиграване на томбола за участниците.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

ЧЛ. 11. Организатор на Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" е Българският туристически съюз.

ЧЛ. 12. Управлението на Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта" се осъществява от Национален координационен съвет.

ЧЛ.13. В състава на Националния координационен съвет са включени представители на: Министерство на културата; Министерство на икономиката, Министерство на туризма; Министерство на младежта и спорта; Министерство на образованието и науката; Министерство на околната среда и водите; Изпълнителна агенция по горите; Съюз на българските автомобилисти; Български Червен кръст; Българска Национална телевизия; Българско Национално радио; фондация „Васил Левски"; Светият синод на Българската православна църква.

ЧЛ. 14. Председател на Националния координационен съвет е министърът на културата.

ЧЛ. 15. Националният координационен съвет се събира най-малко един път годишно и при необходимост.

 

Глава четвърта

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ  БЪЛГАРИЯ - 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ.16. Всеки обект има право да подпечатва книжките на участниците със своя печат и да продава рекламно-информационни материали на движението (книжки, карти, марки, пътеводители и др.), за което получава комисионна в размер на 20%.

ЧЛ. 17. Всеки обект е длъжен да подава актуална информация за работното си време, входни такси и телефони за връзка и да информира своевременно, ако има промяна в тях.

ЧЛ. 18. Всеки обект е длъжен да внася годишен членски внос по банковата сметка на движението до края на месец март на текущата година в размер на 100 (сто) лв. за поддържане и развитие на Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта".

ЧЛ.18 /1/. Обект включен в Националното движение, който две последователни години не внася годишния членски внос, съгласно чл. 18, подлежи на изключване от движението.

 

 

 

Глава пета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

В НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ. 19. Всеки участник има право да притежава само една книжка на 100-те Национални туристически обекта, в която да поставя печати и/ или марки, след като лично посети обектите.

ЧЛ. 20. Притежателите на книжки на 100-те НТО, в които няма възможност за колекционирането на марки на обектите, но искат да колекционират такива, могат да си закупят нова книжка. Събраните печати в старите им книжки се признават за валидни и срещу тях могат да си закупят марка на съответния обект, без да се налага отново да го посетят.

ЧЛ. 21. Книжка на Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" може да се закупи от Централата на БТС, Информациония център на БТС, туристическите дружества в страната и от самите обекти, включени в него.

ЧЛ. 22. Всеки участник, който е посетил 25 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи бронзова значка и да участва в годишната томбола на Движението.

ЧЛ. 23. Всеки участник, който е посетил 50 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи сребърна значка и да участва в годишната томбола на Движението.

ЧЛ. 24. Всеки участник, който е посетил 100 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи златна значка на Националното движение и да участва в годишната томбола на движението.

ЧЛ. 25. Всеки участник, който е посетил 100 обекта и е събрал/облепил 100 марки от тях, има право да получи златна значка на Националното движение и да участва в годишната томбола на движението.

ЧЛ. 26. Всеки носител на златна значка има право да участва в томболата за голямата награда.

ЧЛ.27. Притежателите на златна значка от Движението, които са участвали в томболите за големите награди, нямат право да участват в тях три последователни години след последното си участие.

ЧЛ. 28. В томболата нямат право да участват служители, обслужващи дейността на движението и техни близки по права линия.

ЧЛ. 29. Участниците в томболите имат право да получат наградите си от Централата на Българския туристически съюз в рамките на 60 календарни дни след изтеглянето им.

Глава шеста

ПРИЕМАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ СПИСЪКА НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ

„ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ. 30 /1/. Приемането на обекти в националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта" става с решение на Националния координационен съвет по предложение на кмета на съответната община или ръководителя на заинтересованата организация или институция.

/2/. За включване на обект/и в националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта" общината или заинтересованата организация (институция) заплаща еднократна такса в размер на 500 лв. (петстотин лева) за процедурите по отпечатване на книжки и марки, изпработване на печат, реклама, представяне на обекта и др.

/3/. Включването на обекта/ите в списъка на 100-те Национални  туристически обекта се потвърждава с официално писмо от Националния координационен съвет.

/4/. Утвърденият/ите обект/и получава/т печат, с който се подпечатва/т книжките на участниците в Националното движение.

ЧЛ. 31/1/. Обект, включен в Националното движение „Опознай България – 100 Национални туристически обекта", отпада, когато има нерегламентирано работно време, няма редовна комуникация, има некоретно отношение към посетителите, отказва да постави печат или да предложи марка на туристите, както и в други случаи освен изброените, което е в ущърб на участниците в движението.

/2/. Решението за отпадане по предходната алинея се взема от Националния координационен съвет 

Глава седма

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ЧЛ. 32. Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта" осигурява финансови средства за своята дейност от:

1.      Членски внос от обектите, включени в движението.

2.      Еднократни такси от включени нови обекти в движението.

3.      Приходи от продажби на книжки, марки, карти, пътеводи-

тели и други печатни материали на движението.

4.      Дарения и спонсорства.

5.      Други източници.

Глава осма

ТОМБОЛА

ЧЛ. 33. /1./ За стимулиране интереса на участниците в Националното движение Българският туристически съюз организира ежегодна томбола с награди.

/2./ Право на регистрация за участие в томболата има всеки участник, което е посетил 25, 50 или 100 обекта, удостоверени с поставен печат на съответния обект върху определеното място в книжката, или е събрал заедно с печатите и залепил 100 марки на определеното за всеки обект място в книжката.

/3/. Регистрация за участие в томболата се извършва в Централата на Българския туристически съюз, Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната в срок не по-късно от последния неделен ден на месец август на текущата година.

/4/. Книжките на регистрираните участници - носители на златна значка, остават на съхранение в Българския туристически съюз до тегленето на томболата, след което те се връщат обратно на всеки участник.

/5/. При регистрацията на участниците в Националното движение в Българския туристически съюз се вписват само трите имена, местоживеенето /град/ село/ и телефон за контакт на регистрирания, без ползването на всякакви други лични данни, и с изричното съгласие на участниците.

ЧЛ. 34./1/. Всеки участник, посетил и поставил печати на 100-те Национални туристически обекти, получава златна значка и грамота, които му се връчват в Централата на Българския туристически съюз.

121. Носителите на златни значки по право участват в специална томбола с голяма награда.

ЧЛ. 35./1/ Всеки участник, колекционирал и залепил марки за всеки от 100-те обекта заедно със сто печата в книжката си, получава златна значка и грамота, които му се връчват в Централата на Българския туристически съюз.

/2/. Колекционерите, събрали 100 печата заедно със 100 марки и получили златни значки, по право участват в отделна томбола с голяма награда.

Глава девета

ОТЛИЧИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ. 36./1/ Бронзова значка получава всеки участник, посетил 25 обекта от националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта" и подпечатал книжката си с 25 печата от тях.

/2/. Получаването на бронзова значка се удостоверява след представяне на книжката в Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната.

ЧЛ. 37 /1/. Сребърна значка получава всеки участник, посетил 50 обекта от националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" и подпечатал книжката си с 50 печата от тях.

/2./ Получаването на сребърните значки се удостоверява след представяне на книжката в Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната.

ЧЛ. 38./1./ Златна значка получава всеки участник, посетил 100-те обекта от Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта" и подпечатал книжката си със 100 печата, или залепил заедно с печатите 100 марки от обектите.

/2/. Получаването на златна значка се удостоверява след представяне и перфориране на книжката в централния офис на Българския туристически съюз.

/3/. До провеждане на томболата книжките на носителите на златни значки се съхраняват в Българския туристически съюз. След провеждане на томболата се връщат отново на участниците срещу подпис.

Глава десета

ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ"

Чл. 39/1/. Движението „Опознай родния край" е част от националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта". То е възстановено през 2011 г. по инициатива на Българския туристически съюз и Общинско предприятие „Туристическо обслужване" при Столична община и подкрепено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и областните управители.

/2/. Целта на движението е учащите се да се запознаят с най-значимите туристически обекти, които се намират най-близо до тях; да обогатят познанията си за тях, като стъпка към опознаването на богатото културно- историческо и природно наследство на България.

/3/. За реализацията на движението за всяка област в България е подготвен специален пътеводител с най-значимите туристически обекти, които се намират на нейната територия, в това число и обектите от Националното движение „Опознай България-100 НТО".

141. Пътеводителят е предназначен за училищата и се разпространява безплатно.

/5/. Под всеки от обектите в пътеводителя има възможност за поставяне на печат и марка на обекта.

/6/. Всеки участник, който е посетил всички обекти в съответната област и е поставил печати от тях в пътеводителя си, получава значка „Опознай Родния край".

/7/. Всеки участник, който е посетил всички обекти в съответната област и е поставил печати и марки от тях в пътеводителя си, получава безплатно книжка на 100-те НТО, с която може да продължи да посещава обектите от националното движение „Опознай България-100 Национални туристически обекта".

/8/. Притежателите на значката „Опознай Родния край" участват в специална томбола с много награди.

/9/. За класовете, посетили всички обекти, включени в пътеводителя и събрали печати и марки от тях, чрез жребий ще бъдат изтеглени три големи колективни награди (екскурзии).

/10/. Печатите и марките, събрани в пътеводителя, се признават за валидни в книжката на 100 - те Национални туристически обекта.

Глава единадесета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Разпоредбите на този правилник са задължителни за служителите на обектите и участниците в движението.

§2. Правилникът е редактиран и утвърден от Националния Координационнен съвет  на  29.05.2018 година.

 

 

Btsbg.org © 2023 All rights reserved