НАЦИОНАЛЕН КОРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПРАВИЛНИК на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ПРАВИЛНИКА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДИГИТАЛНАТА ВЕРСИЯ НА "100 НТО" МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК

Н А Ц И О Н А Л Е Н  К О О Р Д И Н А Ц ИО Н Е Н  С Ъ В Е Т

ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

„ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1./1/ С правилника се регламентира дейността на Българския туристически съюз и Националния координационен съвет на Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта"; правата и задълженията на обектите, включени в Движението; правата и задълженията на участниците в него; реда за приемане и отпадане на обекти, включени в списъка на 100-те Национални туристически обекти; реда за награждаване на участниците и отличията на Движението.

/2/. Правилникът се прилага за всички обекти, включени в Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта", независимо от административната им принадлежност.

ЧЛ. 2. Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" е създадено по инициатива на Българския туристически съюз на Черни връх - Витоша през 1966 г.

ЧЛ. 3. Пълното наименование на Движението е: Национално движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта".

ЧЛ. 4/1/. Логото на Движението е: „Опознай България -100 Национални туристически обекта".

/2/. Запазеният знак се състои от графична част и текст: “100 Национални туристически обекта”. Знакът е защитен със Свидетелство за марка „100 Национални туристически обекта", издадено от Патентното ведомство на Република България, peг. № 50517/ 10.02.2005 г. 

ЧЛ. 5. Печатът на Движението е кръгъл с изображение на графичната част на запазения знак и надпис „Опознай България".

ЧЛ. 6. Седалище на Движението - гр. София, бул. „Васил Левски" № 75 – Сдружение „Български туристически съюз“.

Глава втора

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТИ

ЧЛ. 7. Основна цел на Движението е запознаване на участниците в него с най-значимите природни, културни и исторически забележителности на България, включени в 100-те Национални туристически обекта.

ЧЛ. 8. Основни задачи на Движението:

1. Да възпитава участниците в дух на патриотизъм и родолюбие и да допринася за духовното развитие на нацията.

2. Да привлича повече туристи и особено - подрастващите и младежите, които да опознаят изкючителните духовни, исторически и природни богатства на страната.

3. Да прилага нови форми на социализация и да използва пълноценно идеята за масово участие на учащите се в него.

4. Да разглежда предложения за включване на нови обекти (чл. 30 по-долу) от общините или други заинтересовани организации и институции и за отпадане на обекти (чл. 31 по-долу).

5. Да бъде качествен и ефективен медиатор чрез активна комуникация с отговорните за обектите лица и чрез следене и осигуряване на нуждите и интересите на участниците.

6. Да подкрепя обектите като предоставя методически указания, а също и - табели и средства за регистрация, свързани с доброто представяне и работа на Движението.

ЧЛ. 9. Да осъществява издателска, информационна и рекламна дейност и да говори за  традицията, природата и историята на съвременен език.

ЧЛ. 10. Да организира ежегодно раздаване на награди за участниците.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

ЧЛ. 11. Организатор на Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" е Българският туристически съюз.

ЧЛ. 12. Управлението на Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта" се осъществява от Национален координационен съвет. Той ежегодно одобрява план за дейността, бюджет и отчет за предходната година, представени от секретаря на Движението.

ЧЛ.13. В състава на Националния координационен съвет са включени представители на: Министерство на културата; Министерство на туризма; Министерство на младежта и спорта; Министерство на образованието и науката; Министерство на околната среда и водите; Изпълнителна агенция по горите; Български Червен кръст; Българска Национална телевизия; Българско Национално радио; Светия синод на Българската православна църква; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Национален институт по недвижимо културно наследство; Нов Български университет; Национално сдружение на общините в България; Сдружение „Български музеи“; Български туристически съюз.

ЧЛ. 14. Председател на Националния координационен съвет е министърът на културата. Управителният съвет на Българския туристически съюз избира секретар на Движението, който отговаря за неговата ефективна и качествена работа.

ЧЛ. 15. Националният координационен съвет се събира най-малко един път годишно и при необходимост.

Глава четвърта

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ - 100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ.16. Всеки обект има право да подпечатва книжките на участниците със своя печат и да продава рекламно-информационни материали на Движението (книжки, карти, марки, пътеводители и др.), за което получава комисионна в размер на 20%.

ЧЛ.16 /1/. Всеки обект е длъжен да предоставя видим достъп до табелите за електронна регистрация в цифров паспорт, както и да информират Движението и БТС при повредена или изчезнала табела.

ЧЛ. 17. Всеки обект е длъжен да подава актуална информация за работното си време, входни такси и телефони за връзка и да информира своевременно, ако има промяна в тях.

ЧЛ. 18. Всеки обект е длъжен да внася годишен членски внос по банковата сметка на Движението до края на месец март на текущата година в размер от 50 до 200 лв. (в зависимост от общите годишни приходи на обекта) за поддържане и развитие на Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта".

ЧЛ.18 /1/. Обект, включен в Националното движение, който две последователни години не внася годишния членски внос, съгласно чл. 18, подлежи на изключване от Движението. 

Глава пета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

В НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ. 19. Всеки участник има право да притежава само една книжка (паспорт) на 100-те Национални туристически обекта, в която да поставя печати и/ или марки, след като лично посети обектите.

ЧЛ. 19 /1/ Всеки участник има право да притежава цифров паспорт на 100-те Национални туристически обекта, в който да поставя цифрови печати в момента, в който посети съответния обект. Цифровият паспорт е равностоен на традиционните хартиени книжки (паспорти) на Движението.

ЧЛ. 20. Притежателите на книжки на 100-те НТО, в които няма възможност за колекционирането на марки на обектите, но искат да колекционират такива, могат да си закупят нова книжка (паспорт). Събраните печати в старите им книжки се признават за валидни и срещу тях могат да си закупят марка на съответния обект, без да се налага отново да го посетят.

ЧЛ. 20 /1/ Събраните в традиционните хартиени книжки (паспорти) печати могат да бъдат въведени в цифров паспорт на същия участник в Информационния център на БТС.

ЧЛ. 21. Книжка  (паспорт) на Националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" може да се закупи от Централата на БТС, Информационния център на БТС, туристическите дружества в страната и от самите обекти, включени в него.

ЧЛ. 21/1/ Цифров паспорт може да бъде създаден в мобилното приложение БТС, в услугата „100 обекта“. Приложението БТС може да бъде изтеглено от App Store или Google Play, в зависимост от операционната система на мобилния телефон на потребителя. След изтегляне на приложението е необходимо потребителят да създаде свой профил чрез въвеждане на email адрес и имена, за да достъпи услугата. Услугата „100 обекта“ в приложението БТС ще бъде достъпна за всички потребители, независимо от използвания мобилен оператор. Събирането на цифров печат се извършва чрез сканиране на QR код, позициониран на място на съответния обект, и след удостоверяване на текущото местоположение на потребителя.

ЧЛ. 22. Всеки участник, който е посетил 25 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи бронзова значка и да участва в годишните награди на Движението.

ЧЛ. 23. Всеки участник, който е посетил 50 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи сребърна значка и да участва в годишните награди на Движението.

ЧЛ. 24. Всеки участник, който е посетил 100 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи златна значка на Националното движение и да участва в годишните награди на Движението.

ЧЛ. 25. Всеки участник, който е посетил 100 обекта и е събрал/облепил 100 марки от тях, има право да получи златна значка на Националното движение и да участва в годишните награди на Движението.

ЧЛ. 26. Всеки носител на златна значка има право да участва в играта за награди за голямата печалба.

ЧЛ.27. Притежателите на златна значка от Движението, които са участвали за спечелване на големите награди, нямат право да участват в тях три последователни години след последното си участие.

ЧЛ. 28. В играта за награди нямат право да участват служители, обслужващи дейността на Движението и техни близки по права линия.

ЧЛ. 29. Участниците в игрите за награди имат право да ги получат си от Централата на Българския туристически съюз в рамките на 60 календарни дни след изтеглянето им.

Глава шеста

ПРИЕМАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ СПИСЪКА НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ

„ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ. 30 /1/. Приемането на обекти в Националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта" става с решение на Националния координационен съвет по предложение на кмета на съответната община или ръководителя на заинтересованата организация или институция.

/2/. След решение за включване на обект/и в Националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта" общината или заинтересованата организация (институция) заплаща еднократна такса в размер на 500 лв. (петстотин лева) за процедурите по отпечатване на книжки и марки, изработване на печат, реклама, представяне на обекта и др.

/3/. Включването на обекта/ите в списъка на 100-те Национални туристически обекта се потвърждава с официално писмо от Националния координационен съвет.

/4/. Утвърденият/ите обект/и получава/т печат, с който се подпечатва/т книжките на участниците в Националното движение.

ЧЛ. 31/1/. Обект, включен в Националното движение „Опознай България – 100 Национални туристически обекта", може да бъде изключен когато има нерегламентирано работно време, няма редовна комуникация с Българския туристически съюз, има некоректно отношение към посетителите, както и в други случаи освен изброените, които биха били в ущърб на участниците в Движението.

/2/. Решението за отпадане по предходната алинея се взема от Националния координационен съвет.

Глава седма

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ЧЛ. 32. Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта" осигурява финансови средства за своята дейност от:

1. Членски внос от обектите, включени в Движението.

2. Еднократни такси от включени нови обекти в Движението.

3. Приходи от продажби на книжки, марки, карти, пътеводители и други печатни материали на Движението.

4. Дарения и спонсорство.

Глава осма

НАГРАДИ

ЧЛ. 33. /1./ За стимулиране интереса на участниците в Националното движение Българският туристически съюз организира ежегодни награди.

/2./ Право на регистрация за участие за спечелване на награди има всеки участник, който е посетил 25, 50 или 100 обекта, удостоверени с поставен печат на съответния обект върху определеното място в книжката (паспорта) или мобилното приложение или е събрал заедно с печатите и залепил 100 марки на определеното за всеки обект място в книжката (паспорта).

/3/. Регистрация за участие в спечелването на награди се извършва в Централата на Българския туристически съюз, Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната в срок не по-късно от последния неделен ден на месец август на текущата година.

/4/. Книжките на регистрираните участници - носители на златна значка, остават на съхранение в Българския туристически съюз до тегленето на наградите, след което те се връщат обратно на всеки участник.

/5/. При регистрацията на участниците в Националното движение в Българския туристически съюз се вписват само трите имена, местоживеенето /град/ село/ и телефон за контакт на регистрирания, без използването на всякакви други лични данни, и с изричното съгласие на участниците.

ЧЛ. 34./1/. Всеки участник, посетил и поставил печати на 100-те Национални туристически обекти, получава златна значка и грамота, които му се връчват в Централата на Българския туристически съюз.

/2/. Носителите на златни значки по право участват в специална игра за награди в присъствието на нотариус за голямата награда.

ЧЛ. 35./1/ Всеки участник, колекционирал и залепил марки за всеки от 100-те обекта заедно със сто печата в книжката (паспорта) си, получава златна значка и грамота, които му се връчват в Централата на Българския туристически съюз.

/2/. Колекционерите, събрали 100 печата заедно със 100 марки и получили златни значки, по право участват в отделно организирана игра с награди с присъствието на нотариус за голямата награда.

Глава девета

ОТЛИЧИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ -100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА"

ЧЛ. 36./1/ Бронзова значка получава всеки участник, посетил 25 обекта от Националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта" и подпечатал книжката (паспорта) си с 25 печата от тях.

/2/. Получаването на бронзова значка се удостоверява след представяне на книжката (паспорта) в Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната.

ЧЛ. 37 /1/. Сребърна значка получава всеки участник, посетил 50 обекта от националното движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта" и подпечатал книжката (паспорта) си с 50 печата от тях.

/2./ Получаването на сребърните значки се удостоверява след представяне на книжката (паспорта) в Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната.

ЧЛ. 38./1./ Златна значка получава всеки участник, посетил 100-те обекта от Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта" и подпечатал книжката (паспорта) си със 100 печата, или залепил заедно с печатите 100 марки от обектите.

/2/. Получаването на златна значка се удостоверява след представяне и перфориране на книжката (паспорта) в централния офис на Българския туристически съюз.

/3/. До провеждане на тегленето на наградите книжките на носителите на златни значки се съхраняват в Българския туристически съюз. След провеждане на награждаването се връщат отново на участниците срещу подпис.

Глава десета

ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ"

Чл. 39/1/. Движението „Опознай родния край" е част от Националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта". То е възстановено през 2011 г. по инициатива на Българския туристически съюз и Общинско предприятие „Туристическо обслужване" при Столична община и подкрепено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и областните управители. 

/2/. Целта на Движението е учащите се да се запознаят с най-значимите туристически обекти, които се намират най-близо до тях; да обогатят познанията си за тях, като стъпка към опознаването на богатото културно-историческо и природно наследство на България.

/3/. За реализацията на Движението за всяка област в България е подготвен специален пътеводител с най-значимите туристически обекти, които се намират на нейната територия, в това число и обектите от Националното движение „Опознай България-100 НТО".

141. Пътеводителят е предназначен за училищата и се разпространява безплатно.

/5/. Под всеки от обектите в пътеводителя има възможност за поставяне на печат и марка на обекта.

/6/. Всеки участник, който е посетил всички обекти в съответната област и е поставил печати от тях в пътеводителя си, получава значка „Опознай Родния край".

/7/. Всеки участник, който е посетил всички обекти в съответната област и е поставил печати и марки от тях в пътеводителя си, получава безплатно книжка (паспорт) на 100-те НТО, с която може да продължи да посещава обектите от националното движение „Опознай България-100 Национални туристически обекта".

/8/. Притежателите на значката „Опознай Родния край" имат допълнителна възможност за спечелване на награди.

/9/. За класовете, посетили всички обекти, включени в пътеводителя и събрали печати и марки от тях, чрез жребий ще бъдат изтеглени три големи колективни награди (екскурзии).

/10/. Печатите и марките, събрани в пътеводителя, се признават за валидни в книжката (паспорта) на 100 - те Национални туристически обекта.

Глава единадесета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Разпоредбите на този правилник са задължителни за служителите на обектите и участниците в Движението.

§2. Правилникът е редактиран и утвърден от Националния Координационен съвет на 30.05.2023 година.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved