Българският туристически съюз набира кандидати за отдаване под наем на туристическа спалня „Войводенец“ и туристическа спалня „Богдан“, находящи се в централната част на град Копривщица

14/11/2019

Българският туристически съюз набира кандидати за отдаване под наем на туристическа спалня „Войводенец“ и туристическа спалня „Богдан“, находящи се в централната част на град Копривщица.

Изисквания към кандидатите:

  1. Съдебна регистрация в Търговския регистър на кандидатстващата фирма.
  2. Удостоверение за липса на задължения към НАП.
  3. Инвестиционно предложение: количествено – стойностна сметка по видове строително-ремонтни работи и по години, предложение за наемна цена (не по – малко от една минимална работна заплата), както и срок на наемния договор.
  4. Кандидатът да е запознат с Правилника за вътрешния ред в туристическите обекти на БТС (ПВРТО), който може да се намери в сайта на БТС.
  5. Кратко изложение за начина на стопанисване на обекта съобразено с ПВРТО на БТС с оглед запазването на предназначението му като обект за спортно – туристическа дейност.

Горните документи да се входират в деловодството на БТС – сградата на Министерството на младежта и спорта, бул. „Васил Левски“ 75, ет. 5, стая 515.

Срок на подаване на документите до 17:00 часа на 22.11.2019 г.

Оглед на обекта е възможен след предварителна заявка на тел: 0882 966 321.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 26.11.2019г. на посочения в точка 6 адрес.

 

 

Отдел „Хижи и маркировка“

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved