БТС проведе семинар с председатели и секретари на туристически дружества и хижари

13/11/2019

На 31 октомври и 1 ноември в УЦ „Мальовица” бе проведен национален сбор с участието на председатели и секретари на туристически дружества и хижари. Изпълнителният секретар Зорница Радонова откри семинара, който премина при следния дневен ред: Хижна дейност, маркировка и категоризация на хижите; Кратък отчет на ръководството на БТС до настоящия момент; Инструктаж за въвеждането на Единната система за туристическа информация; Закон за авторските права и начина, по който обектите в системата на БТС ще сключат договори с „Музикаутор” и размера на авторските възнаграждения.

На 1 ноември се проведе среща с директора на Национален парк „Пирин” Росен Баненски, с инж. д-р Анна Петракиева от Природен парк „Витоша” и представителя на Планинската спасителна служба Петър Терзийски.

По първите три точки от дневния ред лектор бе Йордан Йорданов – сътрудник в БТС. Той припомни на присъстващите най-съществените правила от Правилника за маркировката, които трябва да се спазват при извършване на маркировъчни дейности. Участниците бяха уведомени за реда, който трябва да спазват при заявяване на материали от склада на БТС.

Следващата тема, която се разкискваше, се отнасяше за хижната дейност: спазване на Правилника за вътрешния ред в хижите, подготовката на различните видове договори, отнасящи се до начина на стопанисване и управление на хижите. Последната тема, по която лекторът даде подробни обяснения, се отнасяше до процедурата по категоризиране на хижите съгласно изискването на Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на хижите.

Представителят на Министерството на туризма Петър Градинаров запозна присъстващите с Единната система за туристическа информация.

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved