БТС С КЛЮЧОВА РОЛЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИЯ ТУРИЗЪМ

18/06/2024

На 15 юни т. г. в София се проведе 51-ят конгрес на Сдружение „Български туристически съюз”. Избраната мандатна комисия обяви, че в сдружението към момента 139 юридически лица отговарят на изискванията за членство в БТС, като на конгреса присъстваха 92 делегата. В работата на форума взеха участие и членовете на Управителния съвет и на Инспектората на БТС.

Делегатите гласуваха предварително обявения дневен ред: Приемане на изменения и допълнения на Устава на БТС; Приемане на туристически дружества и прекратяване на членството на туристически дружества в БТС; Доклад за дейността на сдружение БТС за 2023 г.; Доклад за работата на Инспектората на БТС за 2023 г.; Приемане на годишен финансов отчет на БТС за 2023 г.; Приемане на бюджет на БТС за 2024 г.; Прекратяване на мандата и освобождаване на ръководните и контролни органи на

Сдружение „Български туристически съюз” - Председател, Управителен съвет и Инспекторат и избор на нов Председател, нови членове на Управителен съвет и на нов Инспекторат; Утвърждаване на дългосрочна (десетгодишна) стратегия и краткосрочна (четиригодишна) програма за развитие на Българския туристически съюз.

Поради липса на кворум по чл. 31, ал.1, т.1 и т.15 на Устава на Сдружение „Български туристически съюз”, т.е. квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на Сдружението не бе разгледана точката Приемане на изменения и допълнения на Устава на БТС.

Общото събрание гласува за приемането на пет нови членове на сдружението, а именно: ТД „Сребрен” – Кнежа, ТД „Кабиле” – Ямбол, ТД „Алабак – Бельово” – град Белово, ТД "Балкан" - гр. Априлци и ТД „Първа пушка” – Копривщица. За неспазване на правила на Устава на БТС бяха изключени ТД „Еделвайс” – град Лозница и ТД „Дино 2012” – София.

По-важни моменти в доклада за дейността на съюза бяха изпълнението на програмата за развитие на БТС като авторитетна и модерна организация – през 2023 г. БТС получи статут на Национално представена организация за спортно-туристическа дейност, което дава широки възможности, поддържане на недвижимата собственост на съюза и на туристическата маркировка, информационното осигуряване и дигитализацията на дейности, популяризиране на дейностите в псдружението, обучения на кадри, реализиране на проекти по европейски и национални програми, международна дейност и други направления.

Делегатите гласуваха за приемане на цитираните по-горе доклади и предложения по останалите точки на дневния ред,. Ето резултатите от избора за председател, Управителен съвет и Инспекторат:

За председател на Сдружение „Български туристически съюз” бе избран Венцислав Венев, досегашен председател.

Новоизбрани членове на УС на БТС по реда на тяхното класиране: Димитър Балтаджиев, Игнат Орлов, Стефан Инколов, Ангел Рунташки, Ангел Филипов, Васил Николов, Тодор Иванов, Пламен Петров, Тошко Тодоров, Атанас Георгиев, Иван Ганчев, Валентин Владимиров, Димитър Атанасов и Калин Балкански.

Новоизбрани членове на Инспектората на БТС:

Виолета Йорданова, Стоян Иванов, Елена Милушева, Стефан Иванов и Велислав Миленков.

Председателят Венцислав Венев представи дългосрочна (десетгодишна) стратегия и краткосрочна (четиригодишна) програма за развитие на Българския туристически съюз. Делегатите гласуваха нейното утвърждаване.

Ето някои акценти в основните насоки, цели и задачи в Стратегията за дейностите на сдружението в периода 2025-2037 г. (разделена на три подпериода по четири години).

- БТС – най-авторитетна и водеща организация в сферата на спортно-туристическата дейност и социалния туризъм в България;

- цел - България да стане най-добрата дестинация в ЕВРОПА за социално достъпен планински туризъм, управляван от обединена и силна планинарска общност;

- лобиране за планинския туризъм като национален приоритет в политиките на правителствата;

- маркетингова стратегия за приобщаване на младите хора към планинарство и спортно-туристически дейности;

- развитие на движенията „Опозанай България – 100 НТО”, „10-те планински първенци” и създаване на нови;

- подобряване на качеството на услугите в планинските хижи и други обекти, поддържане на маркировката и разработване на нови маршрути;

- създаване на онлайн дигитална платформа за планиране на планински преходи, резервации и информация за маршрутите с МТО прогноза; Разработване на мобилно приложение за навигация в планината; Дигитализиране на картите и информационните материали за планинските маршрути и туристически обекти, членски карти и др.

- изграждане на силни партньорства с планинарски клубове, туристически организации, местни власти, бизнеса и привличането им в редиците на съюза; участие в разработването на политики и стратегии за развитие на планинския туризъм като национален приоритет;

- БТС има ключова роля на национално представена организация по смисъла на закона (ЗФВС) за реализирането на тази стратегия, като не само популяризира планинския туризъм, но и възпитава обществото и особено младежта в дух на отговорност към природата, опазване на традициите и патриотизъм.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved