ОТКРИТО ПИСМО ОТ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ“

12/02/2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От известно време БТС е подложен на атаки с фалшиви новини, целящи уронването на неговия престиж и дискредитирането на организация, която е с над 120-годишна история.

В публичното пространство се тиражира писмо от новосъздадената организация Български планинарски съюз  и репортажа на г-жа Шикерова по Нова телевизия, с които грубо се манипулират факти от преди шест и повече години.

Бихме желали да ви информираме за реалните факти.

На първо място – докладът на АДФИ е качен на интернет страницата на институцията още когато е бил изготвен, поради което твърденията, че е необходимо специално разрешение за оповестяването му в публичното пространство е невярно.

На следващо място, в констатациите на ревизиращия орган никъде няма текст, касаещ големи финансови злоупотреби, както се твърди, а има административни нарушения.

По отношение на спекулациите относно регистрацията на „Български туристически съюз“:

БТС е вписан в регистъра на Софийски народен съд с определение от 21.08.1957 год., по ф.д.№ 5/57 год., като Сдружение с нестопанска цел. Впоследствие с решение от 25.09.1991 год. на СГС са регистрирани промени по фирменото дело.

От горното е видно, че Сдружението с нестопанска цел БТС е вписано като такова още през 1957 год.

На Български туристически съюз са предадени за безвъзмездно ползване хижи, заслони, спални и домове, както и са прехвърлени безвъзмездно в собственост обекти за социален туризъм, както следва:

С ПМС № 171/23.07.1957 год. от 01.09.1957 год. се предават на БТС за безвъзмездно ползване хижи, заслони, спални и домове в страната съгласно приложен списък, заедно с имуществото към 01.01.1957 год. и придобитото такова до приемането им от Съюза.

С Решение № 775/01.08.1996 год. на МС се прехвърлят безвъзмездно в собственост на БТС обектите за социален туризъм, съгласно приложение № 2, в което са изброени 15 хижи.

Недоумение у нас буди твърдението в отвореното писмо, че БТС продава, преотдава и унищожава държавно имущество. От твърдението им става ясно, че не са запознати с начина на извършване на продажба на държавно или общинско имущество. Най-вероятно става въпрос за популистко обръщение, което напоследък е доста популярно сред българските политически среди.

В заключение бихме желали да ви осведомим, че в Български туристически съюз се води счетоводство, както и че всяка година Общото събрание приема отчета за приходите и разходите на БТС.

Обръщаме се към всички членове на БТС, симпатизанти и любители на планината със съвместни усилия да изчистим името на патрона на  „Български туристически съюз“ - Алеко Константинов.

 

 

                                                                  От УС на БТС

Btsbg.org © 2023 All rights reserved