ПОКАНА за провеждане на Общо събрание на БТС

01/09/2020

Съгласно чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 32/2/ и чл.33/1/ от Устава на БТС Ви каним на 03 октомври 2020 г. /събота/ от 10,00 ч. в Националния дом на науката и техниката, гр. София, ул. „Г.С. Раковски” № 108, ет. ІІ, Зала ІV за участие в свиканото от Управителния съвет Общо събрание на Сдружение „Български туристически съюз” със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на Управителния съвет на БТС за 2019г.
  2. Отчет за работата на Инспектората на БТС за 2019г.
  3. Отчет за изпълнение бюджета на БТС за 2019г., утвърждаване бюджета за 2020г. и приемане на проект за бюджет за 2021г.
  4. Приемане на изменение и допълнение в Устава на  Сдружение „Български туристически съюз”.
  5. Вземане на окончателно решение за отпадане и приемане на нови членове в Сдружение „Български туристически съюз”.
  6. Съвместно стопанисване с Министерство на младежта и спорта на хижа-хотел „Трещеник”.

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС:          

                                                                                         /ВЕНЦИ РОСМАНОВ/ 

 

Приложения:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БТС ЗА 2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДНЕВЕН РЕД, РЕГЛАМЕНТ, РЪКОВОДНИ И ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БТС

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved