ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГОЛЯМА ХИЖА БУЗЛУДЖА

04/09/2023

СНЦ „ТД Орлово гнездо“ - Казанлък обявява процедура за стопанисване и управление на хижа голяма Бузлуджа в района на връх Бузлуджа в землището на град Крън, Община Казанлък.

Срокът за подаване на заявленията е до 21.09.2023г.

На заинтересованите лица ще се осигури предварителен оглед на обекта.

Уговаряне на оглед на обекта може да се направи на телефон: 0882966489

Желаещите да стопанисват и управляват хижа голяма Бузлуджа следва да представят в офиса на СНЦ „ТД Орлово гнездо“ – Казанлък документи, касаещи следните обстоятелства:

  1. В процедурата имат право да участват само юридически лица с регистрация в търговския регистър, без финансови задължения към държавата, като представят писмени доказателства за това – удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър и удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата.

  2. Законните представители и прокуристи на юридическите лица-кандидати следва да не са осъждани с влязла в сила присъда за каквито и да е престъпления, за доказването на което обстоятелство представят свидетелство/а за съдимост.

  3. Юридическите лица декларират, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация и представят доказателство за това.

  4. Кратко изложение за начина на стопанисване на обекта и намерение за използването му(хижа, ресторант и др.).

  5. Инвестиционно предложение, подобрения на обекта и др., за срока на договора, предложен от кандидата. Към инвестиционното предложение следва да се представи и линеен календарен график на дейностите по подобрения, реконструкции и модернизация на обекта.

  6. Предложение за месечен наем на обекта и индексирането му през годините за периода на договора.

  7. Предложение за внасяне на парична гаранция по договора.

  8. Преференциални условия за СНЦ „ТД Орлово гнездо“ - Казанлък.

  9. Кандидатите с опит в стопанисването на подобни туристически обекти ще се ползват с предимство.

При подаване на документи за участие, всеки заинтересован кандидат ще получи екземпляр от типов договор за отдаване под наем на голяма хижа Бузлуджа и типово споразумение за спортно–туристическа дейност към типовия договор.

Документите за участие ще се приемат от 18.09.2023г. до 21.09.2023г. (понеделник до четвъртък) от 08:30ч. до 17:30ч. в офиса на Дружеството – гр. Казанлък, ул. Проф. Петко Стайнов“ 8 в запечатани пликове. 

Btsbg.org © 2023 All rights reserved