ПРОЦЕДУРА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХИЖА „КОМАН”

05/04/2021

Във връзка с решение на УС на БТС от заседание  на 04.03.2021 г., по т. 13 от дневния ред – „Възлага на Председателя, предварително съгласувано с членовете на УС на БТС, да обяви конкурс за подбор на наемател за хижа „Коман” и заповед № 205/05.04.2021 г. на Председателя на БТС:

 

ПРОЦЕДУРА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХИЖА „КОМАН”

Срокът за подаване на заявленията е 1 месец, смятано от 05.04.2021 г. Желаещите да стопанисват и управляват хижа ”Коман” да входират/подадат/ в деловодството на БТС заявления със следните критерии:

   Допустимост

 1. В конкурса могат да участват само юридически лица.
 2. ЮЛ декларират и представят писмени доказателства за липса на задължения към държавата, общините и БТС по договори или като изпълнители на проекти.
 3. ЮЛ декларират, че  не са в производства по несъстоятелност или ликвидация и представят доказателства затова.
 4. Законните представители на ЮЛ следва да не са осъждани с влезли в сила присъди за престъпления, за които им е наложено наказание лишаване от свобода, както и да не са лишени от право да упражняват професионалната си дейност, за което представят свидетелство за съдимост и декларация.
 5. ЮЛ следва да декларира и докаже опит, през последните 2 (две) години по договори за стопанисване и управление на туристически обекти, както и в организиране на спортни състезания, събития и мероприятия.

        Неизпълнение на договори в миналото

ЮЛ  да декларират, че не са в съдебни спорове с БТС и/или други лица във връзка с неизпълнение на договори за стопанисване и управление на туристически обекти и не са  осъдени да заплатят обезщетения в последните 3 (три) години.

       Финансово състояние

 1. Преди сключване на договора, спечелилият  конкурса трябва да преведе парична гаранция по сметка на БТС в размер на 10 (десет) % от стойността на предложената инвестиция за първата година  или да представи  неотменима банкова гаранция или застраховка със срок от една година. Гаранцията се освобождава в срок до 5 /пет/ работни дни след изготвяне на констативния протокол за изпълнение на това условие. При неспазване на инвестиционната програма за първата година паричната гаранция не се връща или БТС осребрява представената банковата гаранция или застраховка.

Персонал

 1. ЮЛ следва да разполага с персонал с подходяща квалификация и опит, за извършване на дейността. Трудов стаж в областта на експлоатация и строителство на места за настаняване и опит в спортно – туристическата дейност и туризма е предимство.

 Изисквания:

Участникът да представи  техническо предложение за изпълнение на дейностите по реконструкцията и модернизацията на сградния фонд, с описание на ресурсите на обект хижа „Коман”. Следва да включва предложение за функционирането и развитието на хижа „Коман”, план за развитие и облагородяване на околното пространство.

Приложения към Техническото предложение:

 1. Попълнен типов наемен договор, съгласно приложения текст.
 2. Попълнено типово споразумение за спортно – туристическа дейност към договора за наем.
 3. Линеен календарен график на дейностите по реконструкция и модернизация с максимален срок за изпълнение от 1 (една) година и диаграма на работната ръка.
 4. Инвестиционен план, разпределен хронологично във времето с описание на дейностите, тяхното финансово обезпечаване и организация. При срок на договора за 10 години.

Участникът да предостави ценово предложение със следното съдържание.

 • Предложение за месечен базисен наем в лева без ДДС.
 • Предложение за инвестициите през първата година в лева без ДДС;
 • Предложение за инвестиции от 2та до 10та година от договора в лева без ДДС.

Оглед на обекта ще се реализира от 12.04.2021г. до 15.04.2021г. от 10,00 ч. до 16,00ч. на място на обекта. Лице за връзка: Георги Андреев Георгиев, ТД”Амбарица 1912”-Троян, тел.: 0878-68-29-29.

 

Документите се приемат всеки работен ден  до 17.00 часа на 05.05.2021 г. в централата на БТС – гр. София, бул. „В. Левски 75“ ет 5, ст.515 в запечатани пликове.

 

Btsbg.org © 2022 All rights reserved