ПРОЦЕДУРА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЩЕРЕН ДОМ „ПЕТЪР ТРАНТЕЕВ“

25/09/2023

Срокът за подаване на заявленията е до 17:00 часа на 16.10.2023 г.

Желаещите да стопанисват и управляват Пещерен дом „Петър Трантеев“, с. Карлуково, следва да входират /подадат/ в деловодството на БТС заявления със следните критерии:

   Допустимост

 1. В конкурса могат да участват само юридически лица.
 2. ЮЛ декларират и представят писмени доказателства за липса на задължения към държавата, общините и БТС по договори или като изпълнители на проекти.
 3. ЮЛ декларират, че  не са в производства по несъстоятелност или ликвидация и представят доказателства за това.
 4. Законните представители на ЮЛ следва да не са осъждани с влезли в сила присъди за престъпления, за които им е наложено наказание лишаване от свобода, както и да не са лишени от право да упражняват професионалната си дейност, за което представят свидетелство за съдимост и декларация.
 5. ЮЛ ползва предимство, когато декларира и докаже опит, през последните 2 (две) години по договори за стопанисване и управление на туристически обекти, както и в организиране на спортни състезания, събития и мероприятия.

       Неизпълнение на договори в миналото

ЮЛ  да декларират, че не са в съдебни спорове с БТС и/или други лица във връзка с неизпълнение на договори за стопанисване и управление на туристически обекти и не са  осъдени да заплатят обезщетения в последните 3 (три) години.

       Финансово състояние

Предимство ползват кандидатите, които изразят готовност да представят документи, доказващи финансово състояние (парична гаранция по сметка на БТС в размер на 10 (десет) % от стойността на предложените подобрения за първата година  или да представи  неотменима банкова гаранция или застраховка със срок от една година или кредитна линия. Гаранцията се освобождава в срок до 5 /пет/ работни дни след изготвяне на констативния протокол за изпълнение на това условие. При неспазване на програмата за подобрения за първата година паричната гаранция не се връща или БТС осребрява представената банковата гаранция или застраховка.

Персонал

 1. ЮЛ следва да разполага с персонал с подходяща квалификация и опит, за извършване на дейността. Опит в областта на експлоатация и строителство на места за настаняване и опит в спортно–туристическата дейност и туризма е предимство.

Изисквания:

Участникът да представи  техническо предложение за изпълнение на дейностите по реконструкцията и модернизацията на сградния фонд на обект Пещерен дом „Петър Трантеев“, с. Карлуково. Следва да включва предложение за функционирането и развитието на Пещерен дом „Петър Трантеев“, с. Карлуково, план за развитие и облагородяване на околното пространство.

Приложения към Техническото предложение:

 1. Попълнен типов договор, съгласно приложения текст.
 2. Попълнено типово споразумение за спортно–туристическа дейност към типовия договор.
 3. Линеен календарен график на дейностите по реконструкция и модернизация с максимален срок за изпълнение от 1 (една) година.
 4. План за подобрения, разпределен хронологично във времето, с описание на дейностите, тяхното финансово обезпечаване и организация.

Участникът да представи ценово предложение със следното съдържание.

 • Предложение за месечна базисна цена в лева без ДДС.
 • Предложение за подобренията през първата година в лева без ДДС;
 • Предложение за подобренията след 1-та година от договора в лева без ДДС.

Оглед на обекта се реализира след предварителна уговорка на тел. 0882 966 310

Заинтересуваните лица могат да получат типови договор и споразумение за спортно-туристическа дейност след заявка на имейл bts [bts] secretar [hop] gmail [bts] com или на тел.: 0882 966 310.

Документите се приемат всеки работен ден  до 17:00 часа на 16.10.2023 г. в централата на БТС – гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5, ст. 515 в запечатани пликове.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved