Проект „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“

25/06/2020

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ” В ПАРТНЬОРСТВО С МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ В СЕКТОР „ТУРИЗЪМ”

 

 

На 23 юни в Мултимедийния център на БТА се проведе кръгла маса във връзка с изпълнението на проект „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. Изпълнител на проекта е Сдружение „Национален борд по туризъм” в партньорство с Министерство на туризма. Проектът стартира през 2019 година и ще завърши през 2020-та. Негов ръководител е д-р Полина Карастоянова, а координатор – адвокат Янита Тончева. В кръглата маса участваха представители на държавната администрация в лицето на Лиляна Арсова – директор на Дирекция „Туристическа политика” в Министерство на туризма,  академичната общност, представители на неправителствени, професионални и синдикални организации. Сред присъстващите бе и членът на Сдружение „Национален борд по туризъм” и изпълнителен секретар на Българския туристически съюз доц. д-р Румен Драганов, който взе участие в дискусията.

 

Целта на събитието бе да се представят обобщените резултати от изпълнението на две от основните дейности на проекта, а именно: Проучване на добри практики в държавите членки на Европейския съюз и региона на Балканите и изготвяне на анализ, относно съществуващите модели на финансиране на националния маркетинг и реклама и Създаване на механизъм и инструментариум за граждански мониторинг от страна на бизнеса и осъществяване на граждански мониторинг върху действията и политиките на държавата при разходване на средствата за националния маркетинг и реклама.

 

Константин Занков – преподавател в Международното бизнес училище, представи два доклада: „Добри практики на националните туристически организации на Австрия, Гърция, Дания, Сърбия, Финландия и Хърватия” и „Механизми и инструменти за мониторинг, контрол, оценка и обратна връзка от страна на гражданите и бизнеса за действията на администрацията при осъществяване и разходване на средствата за национален маркетинг и реклама”.

 

Както каза Мартин Захариев – зам.-председател на Управителния съвет на Сдружение „Национален борд по туризъм”, туризмът има нужда от цялостно приоритизиране и е необходимо в условията на COVID криза това да се отрази в програмните документи, които са с хоризонт до 2030 година. Според Световната туристическа организация започва една нова декада, която може да се нарече Декада на Действията. Дигиталната трансформация е една от нейните ключови характеристики. В този период според М. Захариев не атракциите и преживяванията ще бъдат доминиращи, а доверието в правителството и дестинациите. Той акцентира върху факта, че в условията на пандемия Националната стратегия за  устойчиво развитие на туризма в България до 2030 година трябва да бъде цялостно преосмислена. „Чака ни много работа по програмните документи, които ще изработи държавата, а ние наесен ще предприемем законодателен маньовър” – каза той.

 

Мартин Захариев представи на участниците в кръглата маса документ на световна организация, който формулира целите и произтичащите от това препоръки за устойчиво развитие в сектор „Туризъм”, които са концентрирани в три основни области: Управление на кризата; Осигуряване на стимули за възстановяване от кризата и Развитие в бъдещето.

 

По проекта се предвижда да се инициира създаването на Национален туристически офис на България с участието на властта и бизнеса, който да бъде търговско и пазарно ориентирана структура. В края на годината ще се проведе разгърнат форум, на който ще бъдат представени и законодателните инициативи, които са в резултат от него.

 

Btsbg.org © 2021 All rights reserved