Сдружение „Български туристически съюз“ обявява процедура за отдаване под наем на хижа „Грънчар“, находящa се в Национален парк Рила

26/09/2022

З А П О В Е Д

 

№  260 / 26.09.2022г.

гр. София

 

Сдружение „Български туристически съюз“ обявява процедура за

отдаване под наем на хижа „Грънчар“,

находящa се в Национален парк Рила

 

На основание на Решение съгласно т. 6 от заседание на Управителния съвет на Сдружение „Български Туристически Съюз”, проведено на 03.06.2022г. за даване на мандат на Председателя на сдружение „Български туристически съюз“ се обявява процедура за стопанисване и управление на хижа „Грънчар“, находящa се в Национален парк Рила, собственост на БТС:

 

Срокът за подаване на заявленията е 14.10.2022 г. 

 

Желаещите да стопанисват и управляват един или повече от посочените обекти да внесат в деловодството на БТС заявления и допълнителни документи, отговарящи на следните критерии:

 

 1. ДОПУСТИМОСТ:
 1. Съдебна регистрация в Търговския регистър на кандидатстващата фирма.
 2. Да не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност.
 3. Удостоверение за липса на задължения към НАП.
 4. Инвестиционно предложение, съдържащо подробно описание на:
  • количествено-стойностна сметка по видове строително-ремонтни работи;
  • график за изпълнение на инвестиционната програма със стойности по години;
  • план за експлоатацията и развитието на имота;
  • предложение за месечен наем, съобразен със собствената визия за развитие на обекта;
  • срок на наемния договор.
 5. Кандидатът да притежава доказан опит в стопанисването и управлението на туристически обекти;
 6. Кандидатът да е запознат с Правилника за вътрешния ред в туристическите обекти на БТС (ПВРТО), който може да се намери в сайта на БТС.
 7. Кратко изложение за начина на стопанисване на обекта съобразено с ПВРТО на БТС с оглед запазването на предназначението му като обект за спортно – туристическа дейност.
 8. Предимство за членовете на Сдружение Български туристически съюз.
 1. СРОК:

Максималният срок за отдаване под наем е определен на 10 години като ще бъдат насърчавани предложения с продължителен срок на наемния договор.

 1. ИЗИСКВАНИЯ:

 

 1. Участникът да предостави Техническо предложение за изпълнение на дейностите по реконструкцията и модернизацията на сградния фонд, с описание на ресурсите. Следва да включва предложение за функционирането и развитието на обекта по предназначение (Хижа, Туристическа спалня, Заслон, Учебен център), План за развитие и облагородяване на околното пространство.

Приложения към Техническото предложение:

1.   Попълнен типов наемен договор, съгласно приложения текст.

2.   Попълнено типово споразумение за спортно – туристическа дейност към договора за наем.

3.   Линеен календарен график на дейностите по реконструкция и модернизация с максимален срок за изпълнение от 1 (една) година и Диаграма на работната ръка.

4.   Инвестиционен план, разпределен хронологично във времето с описание на дейностите, тяхното финансово обезпечаване и организация. При срок на договора за 10 години.

 1. Участникът да предостави Ценово предложение със следното съдържание:

•    Базисен месечен наем (БМН) е подлежащата на ежемесечно плащане сума, която е в размер на ..................... /......................../ лева без включен ДДС. За всяка година, следваща годината на сключване на настоящия договор, БМН се актуализира с официално обявения индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт или с предложен от кандидата процент. Ако определената по този начин цена е по-ниска от първоначалната, размерът на БМН не се променя;  Подоходен месечен наем (ПМН) равен на 12 /дванадесет/ % от месечния нетен оборот (оборот без ДДС) на наемания обект.

•    Предложение за инвестициите през първата година в лева без ДДС;

•    Предложение за инвестиции от 2та до 10та година от Договора в лева без ДДС.

 1. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

До оценка на предложенията ще бъдат допускани кандидати, представили всички изискуеми документи и отговарящи на горните критерии.

Предложенията ще бъдат оценявани, както следва:

 • Предложена наемна цена – 100 точки за най-високата стойност, 80 т. за втората, 50 т. за третата;
 • Предложена годишна индексация в проценти – 80 точки за най-високата стойност, 40 т. за втората, 20 т. за третата;
 • Предложена инвестиционна програма – 70 точки за най-високата стойност, 30 т. за втората и 10 т. за третата;
 • Предложена програма за спортно-туристическа дейност с подробно описание на дейностите в годишния календар – 50 точки за най-високата стойност (брой мероприятия, брой участници), 30 т. за втората, 10 т. за третата;

Максималният брой точки е 300.

За победител ще бъде обявен кандидатът, събрал най-много точки.

На всички кандидати ще бъдат изпратени Типов договор за наем и Споразумение за спортно-турситическа дейност с „Експрестурист трейдинг” ЕООД. Кандидатите следва да имат предвид, че при подписване на договора с избрания кандидат трябва да бъде представен гаранционен депозит в размер на 2 месечни наема, както и банкова гаранция в размер на 25% от предложената инвестиционна програма.

Горните документи да се изпратят по пощата в деловодството на БТС – сградата на Министерството на младежта и спорта, бул. „Васил Левски“ 75, ет. 5, стая 515 или електронен път на e-mail: bts [bts] secretar [hop] gmail [bts] com.

Срок на подаване на документите до 17:00 часа на 14.10.2022 г.

Оглед на обектите е възможен след предварителна заявка на тел: 0882 966 311.

 

 

Изпълнителен секретар на БТС:

                                               /Лъчезар Лазаров/

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved