Сдружение „Български туристически съюз“ обявява процедура за стопанисване и управление на ски съоръжения в  Туристически комплекс ”Мальовица”

14/11/2019

Сдружение „Български туристически съюз“ обявява процедура за стопанисване и управление на ски съоръжения в  Туристически комплекс ”Мальовица”:

 1. Ски влек Н–80 ТАТРА РОМА – 1бр. (Меча поляна);
 2. Ски влек S–120 м ТАТРА РОМА – 2бр. (Меча поляна);
 3. Ски влек Р–300 ТАТРА РОМА – 1бр. (Меча поляна);
 4. Ски влек тип КОТВА – 1бр. (Ръждавица);
 5. Ски писти: „Улея“, „Меча поляна“, „Стената“, „Ръждавица“;
 6. Чайна „Стената“ – сграда със застроена площ 114 кв.м;
 7. Чайна „Ръждавица“ – едноетажна паянтова сграда със застроена площ 91.1 кв.м;

 

Предварителен оглед за участниците в процедурата на ски съоръжения в  Туристически комплекс ”Мальовица”ще се състои на 19.11.2019 г. от 10:30 до 16:30 ч.

Право на участие имат юридически лица, които имат опит в стопанисването и управлението на подобни туристически обекти, респективно разполагащи с компетентни кадри в областта на спорта (висше спортно образование).

Желаещите да стопанисват и управляват ски съоръжения в  Туристически комплекс ”Мальовица” следва да подадат документи в деловодството на БТС.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните критерии:

 • Доказан опит;
 • Да разполагат с компетентни кадри в областта на спорта;
 • Да не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност, да нямат задължения към държавата;

Кандидатите следва да представят:

 • Документално доказан опит в стопанисването и управлението на ски съоръжения;
 • Доказателства за компетентност на кадрите;
 • Актуално състояние;
 • Удостоверение за липса на задължения към НАП;
 • План за експлоатацията и развитието на ски съоръженията, с времево описание на дейностите и тяхното финансово обезпечаване;  
 • Предложение за месечен наем, съобразен със собствената визия за развитие на обекта;
 • Финансови документи, респективно банкови гаранции или налични средства за реализация на намеренията;
 • Преференциални условия за членовете на Сдружение Български туристически съюз;

 

Документите ще бъдат приемани до 17.00 часа на 22.11.2019 г. в централата на БТС – гр. София, бул. „В. Левски 75“ ет 5, ст.515 в запечатани пликове.

 

 

Отдел „Хижи и маркировка“

Btsbg.org © 2024 All rights reserved