Сдружение „Български туристически съюз“ обявява процедура за стопанисване и управление на хижа "Христо Смирненски"

30/05/2023

 

ПРОЦЕДУРА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХИЖА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

Срокът за подаване на заявленията е до 17:00 часа на 15.06.2023 г.

Желаещите да стопанисват и управляват хижа ”Христо Смирненски” следва да входират /подадат/ в деловодството на БТС заявления със следните критерии:

   Допустимост

        Неизпълнение на договори в миналото

ЮЛ  да декларират, че не са в съдебни спорове с БТС и/или други лица във връзка с неизпълнение на договори за стопанисване и управление на туристически обекти и не са  осъдени да заплатят обезщетения в последните 3 (три) години.

       Финансово състояние

Предимство ползват кандидатите, които изразят готовност да представят документи, доказващи финансово състояние (парична гаранция по сметка на БТС в размер на 10 (десет) % от стойността на предложените подобрения за първата година  или да представи  неотменима банкова гаранция или застраховка със срок от една година или кредитна линия. Гаранцията се освобождава в срок до 5 /пет/ работни дни след изготвяне на констативния протокол за изпълнение на това условие. При неспазване на програмата за подобрения за първата година паричната гаранция не се връща или БТС осребрява представената банковата гаранция или застраховка.

Персонал

ЮЛ следва да разполага с персонал с подходяща квалификация и опит, за извършване на дейността. Опит в областта на експлоатация и строителство на места за настаняване и опит в спортно–туристическата дейност и туризма е предимство.

 Изисквания:

Участникът да представи  техническо предложение за изпълнение на дейностите по реконструкцията и модернизацията на сградния фонд на обект хижа „Христо Смирненски”. Следва да включва предложение за функционирането и развитието на хижа „Христо Смирненски”, план за развитие и облагородяване на околното пространство.

Приложения към Техническото предложение:

Участникът да представи ценово предложение със следното съдържание.

Оглед на обекта се реализира след предварителна уговорка на тел. 0882 966 310

 

Заинтересуваните лица могат да получат типови договор и споразумение за спортно-туристическа дейност след заявка на имейл bts [bts] secretar [hop] gmail [bts] com или на тел.: 0882 966 310.

Документите се приемат всеки работен ден  до 17:00 часа на 15.06.2023 г. в централата на БТС – гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5, ст. 515 в запечатани пликове.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved