СЪОБЩЕНИЕ

26/09/2019

Българският туристически съюз набира кандидати за отдаване под наем на туристическа спалня „Войводенец“ и туристическа спалня „Богдан“, находящи се в централната част на град Копривщица.

Изисквания към кандидатите:

  1. Съдебна регистрация в Търговския регистър на кандидатстващата фирма.
  2. Да е направен оглед на обекта от кандидата.
  3. Инвестиционно предложение – количествено – стойностна сметка по видове строително-ремонтни работи и по години, предложение за наемна цена, както и срок на наемния договор.
  4. Кандидатът да е запознат с Правилника за вътрешния ред в туристическите обекти на БТС, който може да се намери в сайта на БТС.
  5. Виждането на кандидата (кратко изложение) за начина на стопанисване на обекта с оглед запазването на предназначението му като обект за социален туризъм.
  6. Горните документи да се входират в деловодството на БТС – в сградата на Министерството на младежта и спорта, бул. „Васил Левски“ 75, ет. 5, стая 515.
  7. Срок на подаване на документите – 11.10.2019 г.
  8. За оглед на обекта кандидатите да се обадят на тел: 0882 966 410.
  9. Събеседване с кандидатите ще се проведе на посочения в точка 6 адрес и на дата, за която кандидатите ще бъдат уведомени допълнително.
Btsbg.org © 2024 All rights reserved