Критерии за реда и условията за кандидатстване и приемане на нови туристически дружества за членове на БТС

1. Мотиви за членство в БТС – да се опише какви са основанията на кандидата за членство в Сдружението;

2. Устав на дружеството - трябва да бъде съобразен с Устава на БТС;

3. Списък на членовете на УС на ТД и списък на членовете на Туристическото дружество минимум от 25 туристи;

4. План за спортно - туристическата дейност на дружеството
като са включени прояви от регионално и национално равнище, които да бъдат вписани в Националния календарен план;

5. Списък на изградени клубове по видовете туризъм: алпинизъм, спелеология, туризъм, ветерани и др.

6. Символи на дружеството съответстващи на символите съгласно Устава на БТС /печат, знаме, лого/;

7. Да е вписано в Националния туристически регистър на Министерство туризма;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
В СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ"

1. Заявление свободен текст;

2. Устав на туристическото дружество съобразен с Устава на БТС – заверен на всяка страница с подпис и печат на дружеството и текст „Вярно с оригинала";

3. Копие от Регистрацията в Агенцията по вписванията или копие от съдебното решение, заверено с подпис и печат на дружеството и текст „Вярно с оригинала";

4. Копие от Удостоверението за вписване в Националния туристически ругистър на Министерство на туризма – заверено с подпис и печат на дружеството и текст „Вярно с оригинала";

7. Списък на членовете на УС на ТД и списък на членовете на туристическото дружество;

9. Списък на изградените клубове към дружеството;

10. План за спортно - туристическата дейност на дружеството;

Btsbg.org © 2021 All rights reserved