Критерии за реда и условията за кандидатстване и приемане на нови туристически дружества за членове на БТС

1. Мотиви за членство в БТС – да се опише какви са основанията на кандидата за членство в Сдружението;

2. Уставът на дружеството да бъде съобразен с Устава на БТС;

3. Списък на членовете на УС на ТД и списък на членовете на Туристическото дружество минимум от 25 туристи;

4. План за спортно - туристическата дейност на дружеството
като са включени прояви от регионално и национално равнище, които да бъдат вписани в Националния календарен план;

5. Списък на изградени клубове по видовете туризъм: алпинизъм, спелеология, туризъм, ветерани и др.

6. Символи на дружеството съответстващи на символите съгласно Устава на БТС /печат, знаме, лого/;

7. Да е вписано в Централния регистър на Министерството на правосъдието;

8. Да е вписано в Националния туристически регистър на Министерство на икономиката и енергетиката;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
В СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ"

1. Заявление по образец /приложение в сайта на БТС/;

2. Устав на туристическото дружество съобразен с Устава на БТС – заверен на всяка страница с подпис и печат на дружеството и текст „Вярно с оригинала";

3. Копие от съдебното решение за Регистрацията по закона за юридическите лица с нестопанска цел, заверено с подпис и печат на дружеството и текст „Вярно с оригинала";

4. Заверено копие от актуалното състояние към датата на подаване на документите;

5. Копие от регистрацията по ЕИК – заверено с подпис и печат на дружеството и текст „Вярно с оригинала";

6. Копие от документ за вписване в Централния регистър на Министерство на правосъдието – заверено с подпис и печат на дружеството и текст „Вярно с оригинала";

7. Копие от документ за вписване в Националния туристически регистър на Министерството на икономиката и енергетиката заверено с подпис и печат на дружеството и текст „Вярно с оригинала";

8. Списък на членовете на УС на ТД и списък на членовете на туристическото дружество;

9. Списък на изградените клубове към дружеството;

10. План за спортно - туристическата дейност на дружеството;

Btsbg.org © 2018 All rights reserved