Критерии за реда и условията за кандидатстване и приемане на нови туристически дружества за членове на БТС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
В СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ"

- Заявление свободен текст;

 - Мотиви за членство в БТС – да се опише какви са основанията на кандидата за членство в Сдружението;

- Устав на дружеството - трябва да бъде съобразен с Устава на БТС;

- Копие от Регистрацията в Агенцията по вписванията, заверено с подпис и печат на дружеството и текст „Вярно с оригинала"; 

Изискването по ЗФВС е Туристическо дружество е да изписано в наименованието на дружеството. Туристическото дружество трябва да е регистрирано в обществена полза.

-  Списък на членовете на УС на ТД

- Списък на членовете на Туристическото дружество минимум от 25 туристи;

- Списък на изградени клубове по видовете туризъм: алпинизъм, спелеология, туризъм, ветерани и др.

- План за спортно - туристическата дейност на дружеството
като са включени прояви от регионално и национално равнище, които да бъдат вписани в Националния календарен план;

- Символи на дружеството съответстващи на символите съгласно Устава на БТС /печат, знаме, лого/;

- копие удостоверяващо вписването в Националния туристически регистър на Министерство туризма;

Btsbg.org © 2024 All rights reserved