Правила и ред за управление и стопанисване на имуществото на БТС

Основните нормативни документи имащи отношение към имуществото на БТС са Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Закона за туризма. И в двата закона специално внимание е отделено на материалната база, обслужваща социалния туризъм. В ЗФВС изрично е посочено, че социалният туризъм се осъществява чрез туристическа дейност, като се използват категоризираните туристически хижи, спални и учебни центрове. Чрез Закона за туризма и съответно Наредбата за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене като поднормативен документ, се уреждат условията и реда за определяне на категорията и вида на туристическите хижи, и прилежащите към тях заведения за хранене. В същата наредба са определени минималните задължени изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани туристически услуги в хижите и прилежащите към тях заведения за хранене. В нея са определени и задължителни специфични изисквания само за хижите, стопанисвани и управлявани от Сдружение „Български туристически съюз”. Това налага необходимостта членовете на Сдружението да въведат точни, ясни и прозрачни правила за стопанисване и управление на обектите за социален туризъм, засягащи както отношенията помежду им, така и тези спрямо трети лица.
Един от основните фактори в тази насока е въвеждане на такива договорни правила и дисциплина, които да гарантират ефективното управление на туристическите обекти, ползването им по предназначение, съхранението им, тяхната модернизация и експлоатация.
В системата на БТС най-често се използват два вида договори:
I. Договори за стопанисване и управление между УС на БТС и туристическите дружества за обектите предоставени по чл. 48 /6/ от Устава на БТС
II. Договори за отдаване под наем на туристически обекти между членовете на Сдружението и трети лица.

I. ДОГОВОРИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
1. Управителният съвет на БТС в рамките на своята компетентност може да предоставя безвъзмездно на туристическите дружества – членове на Сдружение „БТС”, чрез договори за стопанисване и управление обекти за социален туризъм, придобити по силата на нормативни документи, посочени в чл. 48/6/ от Устава на БТС.
2. В договорите за стопанисване и управление се включват следните условия, отразяващи спецификата в експлоатацията на обектите за социален туризъм, които са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за изпълнение от всяко туристическо дружество:
2.1. Право на контрол от страна на Управителния съвет на БТС за ефективното управление на туристическия обект от страна на дружеството.
2.2. Ползване на туристическия обект по предназначение, съгласно чл. 51а, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.
2.3. Ползване на отстъпки от цената за нощувка за членове на БТС, притежаващи членки карти, облепени с членска марка за текущата година.
2.4. Спазване на Правилника за вътрешния ред в хижите на БТС.
2.5. Категоризиране на туристическия обект и спазване на минималните и специфични задължителни изисквания за категорията му при неговата експлоатация, съгласно Наредбата за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене.
2.6. Представяне в БТС на ежегоден отчет за хижната дейност по приложен образец.
2.7. Поемане на всички разходи свързани с безпрепятствената експлоатация на туристическия обект, както и на глобите, актовете и др. подобни, издадени по причини за които дружеството е отговорно.
3. УС на БТС има право да прекрати договора с туристическото
дружество едностранно, без предизвестие в следните случаи:
3.1. При прекратяване на членството на туристическото дружество в Сдружение „БТС”. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 21 от Устава на БТС.
3.2. При неспазване клаузите по договора.
3.3. При констатирано бездействие по отношение на наложителни ремонти, което би застрашило нормалната експлоатация на туристическия обект и ползването му по предназначение.
3.4. При допусната безстопанственост спрямо туристическия обект, дълготрайните материални активи и числящия се инвентар в него или в неговия район.

II. ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ
1. Туристическите дружества могат да отдават под наем туристически обекти, независимо от вида на собствеността и в съответствие със съществуващото законодателство. 
2. В наемните договори се включват следните клаузи, отразяващи спецификата в експлоатацията на обектите за социален туризъм, които са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за изпълнение от всеки наемател:
2.1. Упражняване правото на периодичен контрол от страна на туристическото дружество в качеството му на наемодател за ефективното стопанисване на обекта, съгласно клаузите по договора.
2.2. Ползване на туристическия обект по предназначение, съгласно чл. 51а, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.
2.3. Ползване на отстъпки от цената за нощувка за членове на БТС, притежаващи членски карти, облепени с членска марка за текущата година.
2.4. Спазване на Правилника за вътрешния ред в хижите на БТС.
2.5. Категоризиране на хижата в случаите, когато тя не е категоризирана. Ако хижата е категоризирана, при промяна на наемателя, новият наемател да подаде необходимите документи за отразяване на промяната, съгласно процедурата предвидена в Наредбата за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене. 
2.6. Спазване на минималните и специфични задължителни изисквания за категорията на туристическия обект, съгласно наредбата посочена в т. 2.5.
2.7. Ползване на туристическия обект за спортни, туристически и др. прояви, организирани от БТС по предварителни договорени условия.
2.8. Предложена финансово обезпечена инвестиционна програма за поддръжка, ремонт и модернизация на туристическия обект.
2.9. Представяне в туристическото дружество ежегоден отчет за хижната дейност по показателите брой легла, брой нощували лица, брой нощувки и използваемост.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ПРЕДОСТАВЕНО ПО ЧЛ. 48 ОТ УСТАВА НА БТС
1. Туристическите дружества се ЗАДЪЛЖАВАТ в случаите, когато имат заявено намерение за отдаване под наем на обект за социален туризъм, предоставен им за стопанисване и управление по чл. 48/6/ от Устава на БТС, предварително да съгласуват това намерение с Управителния съвет на БТС.
2. Туристическите дружества се ЗАДЪЛЖАВАТ при подготвен проект на договор за отдаване под наем на обект за социален туризъм, предоставен им за стопанисване и управление по чл. 48/6/ от Устава на БТС, предварително да съгласуват същия с Управителния съвет на БТС.
3. Туристическите дружества се ЗАДЪЛЖАВАТ да представят и да съгласуват с Управителния съвет на БТС проектите на договори за отдаване под наем на обекти за социален туризъм по чл. 48/1/ от Устава на БТС.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Туристическите дружества се ЗАДЪЛЖАВАТ да уведомят незабавно Управителния съвет на БТС в случай на отпадане на обект за социален туризъм, независимо от вида на собствеността му, заведен в регистъра на БТС, като приложи решение на Управителния съвет на туристическото дружество за основанията за отпадането му.
2. Туристическите дружества НЯМАТ ПРАВО да извършват разпоредителни сделки с имотите предоставени им по чл. 48/6/ от Устава на БТС, без изрична санкция на Управителния съвет на Българския туристически съюз.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Отменят се „Основните принципи, правила и ред за разпореждане с имуществото на БТС и осъществяване на стопанската дейност”, приети на 47 – мия Конгрес на БТС, проведен на 7 и 8 септември 2002 г. в гр. София.
§ 2. Настоящите „Правила и ред за управление и стопанисване на имуществото на Сдружение „БТС” са приети на 49-тия Конгрес на Сдружение „БТС”, проведен на 27 и 28 април 2012 г. в гр. София.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved