Правила за рекламна дейност на БТС

С настоящите Правила се уреждат принципите, съгласно които Българският туристически съюз предоставя срещу зплащане рекламно пространство на външни и вътрешни рекламодатели.
    Правилата се прилагат за всяка форма на рекламна и маркетинг комуникация, приета в най-широкия смисъл на търговска дейност, свързана с издания и национални движения на БТС, вестник "Ехо", Издателска къща "Ехо" ЕООД, Интернет сайтове на БТС и негови структури, мобилни приложения и всички други форми за реклама на Организацията.

 

I. Цел и предназначение на правилата:

 

    Поради особено важната роля на рекламата, целта на Правилата е да се обезпечи осъществяване на рекламните услуги така, че да бъде отчетено въздействието, което те оказват на потребителя.
    С Правилата се цели да се преустановят дейности, противоречащи на горепосочената цел.
    Предназначението на Правилата е да очертае основна и задължителна рамка при осъществяване рекламната и маркетингова дейност на БТС чрез:
• Демонстриране на отговорност и прилагане на добрите практики в рекламните услуги;
• Повишаване на общественото доверие при осъществяване на търговска комуникация и реализиране на рекламните продукти;
• Опазване конфиденциалността на поверената фирмена информация и съобразяване с предпочитанията на потребителите, доколкото това не противоречи на принципите на Организацията, етиката и морала;
• Предлагане на рекламни услуги при проява на повишено внимание и отговорност спрямо определени таргетни групи – деца, подрастващи, хора с увреждания;
• Прилагане принципите за лоялната конкуренция

 

Правилата имат задължителен характер и се прилагат както при реклама на обекти на Сдружение „БТС" и туристическите дружества, така и за външни рекламодатели.

 

II. Общи условия:

 

1. БТС сключва договор за реклама срещу заплащане с цел реклама с клиент – рекламодател, вътрешен или външен.
2.1. Под термина „вътрешен рекламодател" се разбира лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, в частност – туристическо дружество, член на Сдружение „БТС", което в това си качество рекламира туристически обекти и/ или природна забележителност, стопанисвани и управлявани от него, чрез рекламното пространство, предоставено му от БТС.
2.2. Под термина „външен рекламодател" се разбира лице, регистрирано по Търговския закон – търговец или производител, който в това си качество рекламира стоки и/ или услуги чрез средствата на рекламата, предоставена му като услуга от страна на БТС чрез сключване на договор за реклама.

 

III. Изисквания за договор за реклама

 

3. Предоставяне на рекламно пространство от БТС на рекламодателя може да става след сключване на писмен договор, подписан двустранно от упълномощените лица.
4.Заплащането на рекламно пространство, предоставено от БТС, се извършва съгласно утвърдена ценова листа, неразделна част от договора за реклама.
5. Освен срещу заплащане, договор за реклама може да се сключва и срещу предоставяне на предмети, техника, спортни облекла и пособия, туристически и други аксесоари, можещи практически да послужат за попълване наградния фонд на националните движения и наградния фонд за томболата на в. „Ехо".
6. Договорът между БТС или ИК „Ехо" ЕООД, собственост на БТС, задължително трябва да съдържа:
- пълни фирмени данни на рекламодателя;
- имената и/ или търговската марка на продуктите и/ или услугите, които са предмет на рекламата;
- при външен рекламодател – декларация към договора, че притежава правото да използва с рекламни цели името и/ или марката на продуктите и/ или услугите;
- подробни условия за предмет на рекламата, място, размер, изпълнение на рекламата, срок на възлагане, цена и неустойки; неразделна част от

 

договора са възлагателните писма от рекламодателя, съдържащи пълни данни за рекламодателя и изискванията му относно рекламната услуга.
7. БТС може да откаже сключване на договор с клиент, който има неуредени финансови отношения с БТС или негово търговско дружество.
8. Не се допуска сключването на договори за реклама, предмет на които е рекламиране на тютюневи изделия, спиртни и енергийни напитки, нездравословни храни, опасни за здравето изделия, стоки с неясен произход. 9. Не се разрешава сключването на договори за реклама на първа корична страница на книжките на 100 – те НТО, рекламиращи частни туристически обекти, продукти и/ или услуги, и които нямат отношение към Националното движение „ОБ – 100 НТО" или основната дейност на БТС.
10. При установяване от страна на БТС, че рекламодателят, възлагайки реклама на определен продукт, стока или услуга, нарушава определени разпоредби и нарушава общественото доверие, БТС има право да преустанови всякакави последващи реклами на същите и да прекрати предсрочно действието на сключения договор, като всяко искане за обезщетение от страна на рекламодателя е изключено.
11. Всеки сключен договор за реклама след подписването му се предава в счетоводството на БТС или ИК „Ехо" ЕООД за контрол и счетоводна отчетност.
Контролът за спазване на настоящите Правила при изготвяне на всеки конкретен договор и неговото изпълнение се осъществява от изрично оторизирано лице от изпълнителния състав на БТС или ИК „Ехо" ЕООД.
Персонална отговорност за коректността на сключения договор за реклама в съответствие с настоящите Правила носи лицето, подготвило договора.
12. След края на всяка рекламна кампания рекламните материали на възложителите се съхраняват в БТС или ИК „Ехо" ЕООД, освен ако не бъдат писмено поискани обратно. В случай, че повече от една година тези материали не бъдат използвани, БТС има право да ги унищожи или да използва носителите по свое усмотрение.

 

IV. Изисквания към рекламните материали
13. Клиентът носи пълна отговорност относно авторските права и законосъобразността на подадените за реклама материали и гарантира за притежаваните от него права за използването им.
Клиентът освобождава БТС от претенции на трети лица по горепосочените права.
14.Клиентът носи пълна отговорност при претенции на трети лица и в случай, че БТС, вследствие на реклама на предоставени от клиента рекламни материали, претърпи имуществени санкции лили други щети.

 

15. Рекламните материали трябва да бъдат изработени по начин, по който да не се злоупотребява с доверието на потребителите и тяхната липса на опит и познания.
16. Предоставените за реклама материали да са достоверни да не въвеждат в заблуждение потрбителите, не трябва съдържа твърдения, които да нарушават добрите нрави или да могат да се определят като вулгарни или отблъскващи според общоприетите морални норми;
17. Рекламните материали не трябва да толерират или насърчават действия, които нарушават закона или общоприетите стандарти за отговорно поведение спрямо околната среда.

 

Тези Правила са приети на заседание на Управителния съвет на Българския туристически съюз, проведено на 27 октомври 2015 г.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved