Правилник за духовното стимулиране на БТС

І. Общи положения:
За поощряване дейността на туристическите, спортно-туристическите и природозащитни деятели, научни работници и културни дейци с принос за организираното туристическо движение, Българският туристически съюз учредява следните морални награди за духовно стимулиране:
1. Медал „Алеко Константинов”-златен
2. Медал за особени заслуги
3. Отличник на БТС
4. Млад турист
5. Вписване имената в Почетната книга на БТС
6. Грамота
7. Плакет и Поздравителен адрес

ІІ. Условия за получаване на наградите
1.Медал „Алеко Константинов”- златен. Най-високата награда на БТС. Награждават се деятели за дейност с особена значимост за развитието на организираното туристическо движение в България.
2.Медал „За особени заслуги”- дава се на обществени деятели, научни работници, културни дейци, спортно-туристически кадри, които:
- в продължение на много години са работили активно и със своята дейност са допринесли за развитието и утвърждаването на организирания туризъм в България;
- участвали са и са пропагандирали родолюбие и природолюбие чрез движението „Опознай България-100 Национални туристически обекта”
- участвали са в разработването и спечелването на проекти, с което са допринесли за финансовото обезпечаване на туристическите дружества и Съюза.
-участвали са в списването и пропагандирането на Съюзните печатни издания и в.”Ехо”.
-издали са значими научни трудове в областта на теорията и практиката на туризма и туристическите дейности;
-със своята обществена, стопанска и културно-пропагандаторска дейност са допринесли за популяризирането на туризма и туристическите спортове и дейности, за изграждането на материалната база и туристическата маркировка;
3. „Отличник на БТС”
Удостояват се утвърдили се деятели на Съюза, допринесли за активизирането и ефективността в дейността на БТС;
-за организирането и ръководството на съюзни прояви в клубовете и туристическите дружества;
- за пропагандирането и популяризирането целите и задачите на БТС, чрез създаването на научни и художествени трудове по проблемите на туризма, туристическите спортове, природозащитната дейност и материалната база;
-участвали активно в строежа и стопанисването на туристическата материална база и туристическата маркировка;
4. Млад турист - удостоверяват се юноши и младежи туристи допринесли за активизиране на дейността на БТС в училищата, висшите учебни заведения и младежта:
- за организиране и провеждане на съюзните прояви в ученическите туристически секции и клубовете по видовете туризъм и спортове;
5. Вписване в Почетната книга на БТС
- съюзни членове и активисти с изключителни постижения в туристическите спортове и дейности;
- туристически деятели, общественици, състезатели, треньори и др., допринесли с активното си непосредствено участие за доброто представяне в републикански и международни прояви и личен принос за развитието на организираното туристическо движение, туристическите спортове, строителството и стопанисване на материалната база;
6. Грамота 
Удостоверяват се съюзни и обществени туристически деятели, организации, ведомства във връзка с:
- кръгли годишнини и проявена активна туристическа дейност;
7. Плакет и Поздравителен адрес
Връчва се на съюзни, обществени, научни и други деятели, организации и ведомства във връзка с кръгли годишнини и за дългогодишна народополезна дейност в областта на туризма.

ІІІ. Ред за удостоверяване и награждаване
1.Удостоверяването с почетни знания и награждаването с меда ли и други отличия се извършва с решение на УС на БТС.
2. Право да представят предложенията за духовно стимулиране имат:
- членове на УС на БТС;
- УС на туристическите дружества;
- УС на Българските федерации, членове на БТС;
3.Предложенията за духовно стимулиране трябва да бъдат придружени със средните документи:
- мнение и протоколно решение на организацията, която прави предложението;
- характеристика за обществена и съюзна дейност на лицата от организацията, която внася предложението.
Следващото предложение за награждаване може да се прави само след като са минали най-малко 5 години от последната награда по т.т.1,2,3 ІІ раздел;
На удостоените и наградените се връчва съответен знак и книжка-удостоверение.

ІV. Изисквания към наградените
Удостоените с почетни звания, медали и др. награди следва:
1.Да продължават своята дейност по съюзните проблеми и задачи;
2.Да предават своя опит и знания на младите;

V. Отнемане на звания
УС на БТС лишава от звания и награди деятели, уличени в прояви, несъвместими с Устава на БТС, неговата програма и задачи.
Лишените от звания лица връщат в Централата на БТС дадената им награда и придружаващите ги документи.

Настоящият правилник е утвърден с:
Протокол №. 8, решение № 3 от 17.04.2008г. на УС на БТС

БЪЛТАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
ИНСТРУКЦИЯ

за приложение на Правилника за духовно стимулиране в Българския туристически съюз

І. Ред и срокове за внасяне и разглеждане на предложенията за удостоверяване и награждаване
Към УС на БТС се изгражда комисия по духовно стимулиране. Обект на комисията са предложенията за:
- Награждаване с ордени и медали от Президенството на Република България за звена и служителите на Българския туристически съюз
- Медал „Алеко Константинов”-златен
- Медал „За особени заслуги”
- Значка „Отличник на БТС”
- Значка „Млад турист”
- Вписване в Почетната книга на БТС
- Грамота
- Плакет и Поздравителен адрес

ІІ. Задължителни изисквания
1.Предложенията за награждаване с ордени и медали от Президенството и МС на Р България се внасят в комисията най-късно 60 дни преди навършване на кръглата годишнина.
2.Предложенията за съюзни награди на служителите в системата на БТС навършили годишнини се внасят в Комисията 40 дни преди навършването на кръглата годишнина.
Същите срокове важат и за награди на дружествата и други съюзни звена, по случай кръгли годишнини, забележителни достижения и успехи.
3. Към предложенията се вписване в Почетната книга на БТС, освен трите имена, рождената дата, местожителство, дом адрес, организацията, в която членува лицето и мотивите за удостояването задължително се прилага и една снимка.
4.Постъпилите в Комисията предложения се обработват и представят в УС на БТС за утвърждаване, ако към тях са приложени документите, предвидени в раздел ІІІ от Правилника за духовното стимулиране на БТС.-
ІІІ. Награждаване със съюзни значки:
Предложенията за награждаване със съюзни значки да се внасят 20 дни преди датата на връчването.
ІV. Изготвяне, съхраняване, връчване и отчитане на съюзните награди и документацията към тях:
1.Съюзните награди от всички видове и степени се съхраняват в БТС в подходяща каса. Там се води и съхранява цялата документация, свързана с изготвянето и връчването на ордени, медали и съюзни отличия.
2. Проектирането, утвърждаването и изработването или подобряването на съществуващите вече съюзни награди и отличия се възлага по решение на УС на БТС
3. Финансовото обезпечаване се осигурява от БТС.
4. Връчването на отличията се извършва в тържествена обстановка от Председателя на БТС, Изпълнителния секретар, член на УС на БТС или упълномощено от ръководството на Съюза лице.
5. За отличените с държавни награди и със Съюзни награди в БТС се води специална картотека, в която се вписва името, решението и датата, на която е присъдена съответната награда.
V. Допълнителни условия:
1. Туристическите дружества направили предложения за награждаване трябва да са представили всички необходими отчети към Централата на Съюза и да са платили колективния си членски внос.

Управителен съвет
на Българския туристически съюз

Btsbg.org © 2024 All rights reserved