Правилник за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС

ПРАВИЛНИК

За вътрешния ред в туристическите хижи на Българския  туристически съюз

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1./1/  С правилника се определя редът за ползване, задълженията на персонала и на туристите в туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене, наричани по-нататък „туристически обекти“ или „обектите“.

        /2/   Правилникът се прилага за всички туристически обекти, стопанисвани и управлявани от сдружение „Български туристически съюз“ и  неговите членове – туристическите дружества.

Чл.2 Видове туристически обекти съгласно този правилник и по смисъла на наредбата за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене, са: туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални, туристически заслони, туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване.

Чл.3 Хотелиерство или ресторантьорство се извършва само в туристически обекти, категоризирани по реда на наредбата за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене, утвърдена от министъра на туризма.

 

ГЛАВА ВТОРА

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

 

Чл.4 Високопланинските и отдалечени хижи приемат туристи по всяко време, а за обектите в населените места се определя работно време.

Чл.5 Места за нощуване и престой могат да се запазват предварително по ред, установен от стопанисващите туристически дружества и според капацитетните възможности на туристическите обекти.

Чл.6./1/ Регистрирането и настаняването на туристите се извършва съобразно резервациите и по реда на пристигането. При настаняване с предимство се ползват семейства с деца, бременни жени, хора с увреждания, болни и възрастни хора.

 /2/ Забранява се достъпа на домашни кучета, освен кучета водачи, придружаващи хора с увреждания.

/3/ При липса на свободни легла за нощуване във високопланинските и отдалечени обекти задължително се осигурява подслон.

/4/ Деца до 16-годишна възраст се приемат за нощуване ако се придружават от родители, учители или от правоспособни планински водачи.

Чл.7./1/ Членовете на Българския туристически съюз ползват намаление до 20% от цената на нощувката.

/2/ Членството в Българския туристически съюз се удостоверява с редовно издадена членска карта, облепена с марка за платен членски внос за текущата година.

Чл.8./1/ Туристите ползват безплатно туристическите кухни, туристическите столови и други общи помещения.

/2/ Приготвянето на собствена храна се заплаща по ценоразпис, определени от туристическите дружества, стопанисващи обектите.

Чл.9 Храненето, пушенето и употребата на алкохол в спалните помещения е забранено.

Чл.10./1/ Времето за сън и почивка в туристическите обекти е от 22:30 часа до 6:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа след обяд. През тези часове пазенето на тишина е задължително.

/2/ Работното време на всички заведения за хранене в хижите се преустановява половин час преди времето определено за сън и почивка.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ ТЯХ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ  

 

Чл.11 Управителите на туристическите обекти са длъжни:

  1. Да поставят на видно за туристите място следната информация:

а)   табела за категорията на обекта и удостоверение за категория;

б) името на управителя и работното време на съответния туристически обект;

в)   правилник за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС;

г)    план за разположение и номерация на стаите;

д) ценоразпис за нощувките, в това число обявените отстъпки за членове на БТС, както и цените за друг вид услуги;

е) ценоразпис за кухненската и сладкарската продукция и за безалкохолните напитки със съответните продажни цени и грамаж.

2.   Да издават документ за всяка продажба на туристическа услуга.

3.  Да  водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително и по националност на туриста.

4.  Да поддържат обща аптечка, заредена с необходимите медикаменти.

Чл.12 Персоналът на туристическите обекти е длъжен:

/1/ Да спазва изискванията на:

  1. МВР – за адресната регистрация
  2. ПБЗН – за противопожарна и аварийна безопасност
  3. РИОКОЗ – за санитарно – хигиенните изисквания
  4. РИОСВ – за опазване на екологичната обстановка в района на обекта

/2/ Да настанява туристите по реда определен с чл.4 и чл.5, от този правилник и да осигурява тяхното спокойствие и сигурност.

/3/ Да почиства ежедневно стаите, салоните за хранене, санитарните възли и общите помещения.

/4/  Да поддържа в изправност всички уреди и съоръжения.

/5/  Да предоставя информация за природните, културните и исторически забележителности в района, за маркировката и продължителността на преходите до съседни туристически обекти.

/6/  Да оказва съдействие на оправомощените длъжностни лица от контролните органи и да им предоставя необходимата информация и документи при поискване.

/7/  Да не допуска или отстранява от обекта лица извършващи действия, които нарушават сигурността и спокойствието на туристите.

  1. Разпоредбата по ал.7 не се прилага, в случаите когато тези действия застрашават здравето и живота на нарушителите.
  2. В случаите по ал.7 се уведомяват компетентните органи за съдействие.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТИТЕ

 

Чл.13  Да са запознати с изискванията на настоящия правилник и да спазват разпоредбите му.

Чл.14 Да заемат определените им от персонала легла и да ги освобождават до 12:00 часа на следващия ден.

Чл.15   Да изискват документ за всяка продадена туристическа услуга.

Чл.16 Да спазват изискванията на противопожарната охрана и да се запознаят със схемата за излизане при пожар.

Чл.17  Да спазват изискванията на РИОСВ в района на туристическия обект.

Чл.18  Да спазват реда и хигиената в туристическите кухни и столови.

Чл.19 Да не консумират алкохолни напитки в спалните помещения, а пушенето да става само на определените места.

Чл.20 Да не изнасят извън обекта постелочен, кухненски или друг инвентар.

Чл.21  Да пазят тишина в часовете определени за сън и почивка.

Чл.22 Да палят огън, устройват биваци и паркират автомобили само на специално обозначените за целта места.

Чл.23 Да възстановяват или заплащат щетите, нанесени на инвентара и съоръженията в размери определени от стопанина на обекта.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Отменя се Правилника за вътрешния ред в хижите, заслоните, домовете и спалните на Българския туристически съюз, утвърден от Управителния съвет на Български туристически съюз с решение № 2.1, от протокол № 6 от 27.06.2003 г.

§ 2.   Разпоредбите на правилника са задължителни за лицата извършващи хотелиерство и ресторантьорство в туристическите обекти, независимо от начина на стопанисване.

§ 3. Контрол по спазване на настоящия правилник се осъществява от длъжностните лица, оправомощени от Управителния съвет на БТС – за туристическите обекти в цялата страна и на съответното туристическо дружество – за обектите, стопанисвани и управлявани от него.

§ 4. Правилникът е изменен и допълнен с решение № 8, протокол № 15 от 30.11.2018 г. на Управителния съвет на Български туристически съюз и влиза в сила от 01.01.2019 година.

 

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved