Устав на Българския туристически съюз

за сваляне: Устав на Българския туристически съюз

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

 

Българският туристически съюз, основан на 27-28 август 1895г. на Витошкия първенец Черни връх по инициатива на писателя-демократ Алеко Константинов-Щастливеца, съхранява и развива дълголетните традиции на туристическото движение. Алеко Константинов е патрон на Съюза.

Редовният 43-ти Конгрес на Българския туристически съюз, състоял се на 25-26 юни 1993 г. в град Сандански, възстанови историческата правда и приемственост в Съюза, в това число и поредността на Конгресите.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТУТ

Чл.1 /1/ (изм. 12.06.2021 г.) Българският туристически съюз е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза, което обединява туристически дружества и сдружения.  

/2/ Дейността на Българския туристически съюз не е ограничена със срок.

/3/ Общественополезната дейност се осъществява в съответствие с настоящия Устав, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото законодателство в Република България.

Чл.2 /1/ Българският туристически съюз е сдружение на туристическите дружества в България и на българските туристи, членуващи в тези дружества, които признават и приемат настоящия Устав.

/2/ Българският туристически съюз е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален туризъм, за спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност.

            /3/ (изм. 12.06.2021 г.) Българският туристически съюз е със статут на национална спортна организация с предметна област спортно-туристическа дейност и социален туризъм, лицензирана по реда и условията на Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл.3. Българският туристически съюз представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните органи, органите на местно самоуправление, обществени и неправителствени организации, юридически и физически лица, международни организации.

Чл.4. Българският туристически съюз осъществява своята дейност в полза на общите интереси на членовете си, като прилага и осигурява:

1. Свобода на сдружаването и доброволност на членството.

2. Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало.

3. Равнопоставеност между членовете и колективност в решенията.

4. Задължителност на решенията и нормативните документи на Общото събрание и Управителния съвет.

5. Стриктно спазване на нормативните и поднормативните актове в страната, отнасящи се до дейността на Съюза и неговите членове.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.5. /1/ Наименованието на сдружението е Български туристически съюз.

          /2/ Наименованието задължително се изписва на български език и може допълнително да се изписва на чужд език.

         /3/ Наименованието се изписва в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи.

СИМВОЛИ

Чл.6. Символите на Българския туристически съюз са: знаме, химн, девиз и емблема.

/1/ Знамето е зелено, с разположен в средата бял еделвайс.

/2/ Химнът е “Балкани, вдигайте се в небесата” - текст Кирил Христов, музика - Иван Константинов.

/3/ Девизът е “Опознай Родината, за да я обикнеш!”.

/4/ Емблемата е кръгла, със зелен цвят, в средата има бял еделвайс и под него надпис “БТС”. Надписът е върху лента с червен цвят. Крайщата й завършват вътре върху зелен фон с две трикольорни крила.

/5/ Емблемата има статут на Запазена марка.

/6/ Туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз, имат право да ползват символите на Съюза в своята дейност

ПЕЧАТ

Чл.7. Печатът е кръгъл с надпис “Български туристически съюз” и еделвайс в средата.

ПЕЧАТНИ ОРГАНИ

Чл.8. Печатен орган е  вестник ”Ехо”.

ПРАЗНИК

Чл.9. Официалният празник на Българския туристически съюз е последния неделен ден на месец август.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10. Седалището и адресът на управление на Българския туристически съюз са: бул. “Васил Левски” №75, град София, Област София-град.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ

Чл.11. Основната цел на Българския туристически съюз е да подпомага развитието на гражданското общество и демокрацията в Република България в областта на социалния туризъм, като създава условия, предлага възможности и услуги за:

1. Упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето, жизнеспособността, работоспособността, развитие на познанието, възпитанието и емоционалното обогатяване на личността.

2.Развиване и .насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и други туристически дейности.

3.Стимулиране на ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно-туристическата област.

            4. Стопанисване и поддържане на туристическата материална база.

Чл.12. Основните задачи, които Българския туристически съюз си поставя в осъществяване на дейността си за постигане целите по чл.11 са:

1.Адаптиране на социалния туризъм към условията на социално пазарно стопанство и икономическото състояние в страната, като се запазват неговите социални функции.

2.Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, коло, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви.

3.Популяризиране и организиране на различни форми на туризъм и създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот.

4. Създаване на младежки пространства – младежки /юношески/ туристически  клубове за популяризиране на туристическите традиции в България чрез местни информационни центрове, за проучване и анализ на потребностите и идеите на младите хора за развитие на туристическото движение в България като алтернатива на негативните явления сред младите хора.

5.Подобряване на условията за пребиваване и качеството на услугите в съответствие с европейските стандарти в туристическите обекти – категоризирани туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове, туристически заслони и други,  туристически обекти, обновяване и поддържане на съоръжения, туристически маршрути и пътеки, благоустроени пещери.

6.Формиране на съвременна екологична култура и грижи за опазване на природата.

7.Повишаване на квалификацията на своите членове и кадри.

8.Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска и краеведческа дейност и художествена самодейност.

9.Сътрудничество с общините, органите на местно самоуправление и местна власт, насочено към подобряване на съществуващата база и развитие на дейността сред децата, учениците и младите хора, за опазване на околната среда.

10.Подпомагане на български и чуждестранни инвеститори за подобряване и по-рационално използване на туристическата и спортно-туристическата база и съоръжения, предлагане на туристически услуги, създаване на малки и средни фирми, увеличаване на заетостта.

11.Популяризиране на добрите практики и опита на Европейския съюз и страните от Съвета на Европа в областта на социалния туризъм, базата и услугите, свързани с него.

12.Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

Чл.13. В осъществяване на целите по чл. 11 Българският туристически съюз изпълнява следните дейности:

1.Методическо и организационно подпомагане на туристическите дружества и техни органи, клубове, секции и други.

            2. Ремонт, строителство, благоустрояване, обзавеждане, стопанисване и управление на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и туристически заслони, други туристически обекти, съоръжения, пещери.

            3. Маркиране, поддържане, ремонт и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки.

4.Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри.

5.Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри, включително и на трети лица.

6.Изготвя и осъществява изпълнението на Националния календарен план за туристически прояви.

7.Във взаимодействие с Планинската спасителна служба се грижи за осигуряване безопасността в планините.

8.Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска и турагентска дейност.

9.Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм и свързаните с него дейности.

10.Създава самостоятелно или в партньорство свои фирми и кооперации /съгласно Търговския закон и Закона за кооперациите/.

11.Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански субекти и др. в програми и проекти на предприсъединителни фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти.

12.Участва в екологични проекти и програми.

13.Развива международно сътрудничество, участва в сродни европейски, регионални, международни и световни организации, работи с български и чуждестранни неправителствени организации.

Чл. 14 /1/ В осъществяване на дейността си Българския туристически съюз може да извършва допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане на целите по чл.11 от Устава.

/2/ Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва: специализиран туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, производство и търговия на спортни стоки и услуги, обучение и квалификация на кадри, издателска, рекламна и импресарска дейност, проектантска дейност, строителство, водоснабдяване и залесяване, събиране, преработване и търговия с диворастящи плодове, билки, гъби и др., екологични проекти, отдаване под наем и всички други дейности незабранени от закон.

/3/ Стопанската дейност, осъществявана от Българския туристически съюз по ал.2, се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

Чл.15./1/ Членове на Сдружение ”БТС” могат да бъдат само български юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза.

/2/ Българските граждани членуват в Българския туристически съюз, като се организират в туристически дружества.

/3/ Член на туристическо дружество (клуб, секция) може да бъде всеки български гражданин, без разлика на раса, пол, вероизповедание и политически възгледи, който признава устава, членува и участвува в дейността на едно туристическо дружество и плаща членски внос.

/4/ (изм. 12.06.2021 г.) Членове на сдружението Български туристически съюз са юридически лица - туристически дружества, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.

/5/. Туристически дружества, които не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да бъдат регистрирани като клонове на Българския туристически съюз. Те не са членове на сдружението и нямат право на представителство с решаващ глас в работата на Общото събрание.

/6/. Членуването на туристическите дружества в сдружението Български туристически съюз е доброволно.

/7/. Членството в Българския туристически съюз не засяга организационната и юридическа самостоятелност на съответния член.

/8/. Членовете на Българския туристически съюз се вписват в специален регистър по образец, утвърден от Управителния съвет.

/9/. Вписването в регистъра става с решение на Управителния съвет на Българския туристически съюз.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

Чл.16 /1/. Нов член на сдружението Български туристически съюз се приема въз основа на писмено заявление и всички необходими документи на кандидата до Управителния съвет. В заявлението кандидатът изразява желанието си за членство и декларира, че приема Устава и ще изпълнява решенията на ръководните органи на Българския туристически съюз.

/2/. Приемането на физически лица за членове на Българския туристически съюз става със заявление до съответното туристическо дружество, издаване на членска карта и вписване в книгата на членовете.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 17 Членството в Българския туристически съюз се прекратява:

 1. По желание на члена, с едностранно волеизявление до Управителния съвет.
 2. При отпадане.
 3. При изключване.

4.   С прекратяване на юридическото лице – член на сдружението.

 1. С прекратяване на Българския туристически съюз.

Чл. 18 (ОТПАДА-2012 г.)

Чл. 19 /1/ Членът на Българския туристически съюз отпада когато системно не участва в дейността на Съюза.

/2/ Отпадането по предходната алинея се установява от Управителния съвет по документи.

/3/ Решението за отпадане на член се приема от Управителния съвет, който установява наличието на обстоятелствата по ал.1.

/4/Решението може да се обжалва от засегнатата страна на следващото Общото събрание.

Чл. 20 /1/ Член на Българския туристически съюз се изключва когато:

1.Системно нарушава и не спазва Устава на Българския туристически съюз и не изпълнява решенията на Общото събрание.

2.Чрез своите действия нарушава нормите на обществения морал или уронва престижа и доброто име на Сдружението.

3.Не заплаща в определените срокове и по установения начин членски внос.

4.Не води редовен организационен живот в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и настоящия Устав.

/2/. Решението за изключване на член се приема от Управителния съвет, който установява наличието на обстоятелствата по т.т. 1-4 от предходната алинея.

/3/. Решението може да се обжалва от засегнатата страна на следващото Общо събрание.

Чл. 21 При прекратяване на членството си в Сдружение „БТС” всяко туристическо дружество връща на Българския туристически съюз в лицето на неговия Управителен съвет получени безвъзмездно по силата на предишни Устави и решения на ръководните му органи или по друг начин, право на собственост и ограничени вещни права, движими вещи, вземания на Българския туристически съюз, ценни книги, права върху обекти на интелектуална собственост и други имуществени права.

Чл.22 /1/. При всички случаи на прекратяване на членство в Българския туристически съюз бившите членове имат задълженията по чл.21 от настоящия Устав.

/2/ .Изискванията на чл.21, задължително се вписват в уставите на всички туристически дружества - членове на сдружението Български туристически съюз.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.23 /1/ Всички членове на Българския туристически съюз са с равни права. Всеки член има право на един глас.

/2/.Всеки член на Съюза има право:

1.Да участва в дейността на Съюза.

2.Да участва в управлението на Българския туристически съюз, да избира и да бъде избиран в неговите ръководни органи. Делегираните представители на членовете на Сдружението трябва да са навършили 18 години.

3.Да преглежда документацията на Българския туристически съюз.

4.Да бъде информиран от органите на управление на Съюза за дейността и начина на разходване на имуществото на Сдружението.

5.Да предлага за награждаване и да бъде награждаван с отличия на Българския туристически съюз.

6.Да се обръща с въпроси, предложения и жалби до всички органи на Съюза и да получава отговор.

Чл.24 /1/ Всеки член на Българския туристически съюз е длъжен:

1.Да спазва Устава и изпълнява решенията на ръководните органи на Българския туристически съюз.

2.Да участва в осъщесвяване на целите и задачите на Съюза.

3.Да плаща редовно членски внос.

4.Да съдейства за опазване на природата, на историческите и културни паметници.

5.Да допринася за издигане на авторитета и престижа на Българския туристически съюз в страната, региона, общината.

/2/ За задълженията на Сдружение „БТС” всеки член отговаря до размера на дължимите членски вноски.

IV. УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ

Чл.25 /1/ Основна организационна единица на Българския туристически съюз е туристическото дружество.

/2/ Туристите в България доброволно се организират в туристически дружества, като членуват в едно от тях. Туристите могат да членуват и в клубове и/или секции към дружеството.

/3/ Туристическите дружества работят по свой устав, който не може да противоречи на съюзния Устав и решенията на ръководните органите на Българския туристически съюз.

/4/ Председатели на туристически дружества не могат да бъдат управители и собственици  на фирми регистрирани по Търговския закон със сходна дейност.

            /5/ Членове на управителните съвети на туристическите дружества не могат да бъдат наематели на туристически обекти, които са собственост или се стопанисват от същото туристическо дружество в чийто Управителен съвет те членуват.

/6/ Клубовете по видовете туризъм, ориентиране, алпинизъм,

спелеология, за защита на природата, на туристи ветерани, младежките клубове и други са структурни единици на туристическото дружество. Клубовете се изграждат в съответствие с интересите на неговите членове и с решение на ръководния орган на дружеството.

/7/ Клубовете могат да участват доброволно в съответната федерация след решение на Управителния съвет на дружеството.

/8/ Клубовете могат да участват в регионални, областни, национални и международни сдружения и обединения, с решение на ръководството на туристическото дружество.

/9/ Секциите по местоживеене, месторабота, в учебните заведения

и висшите училища се изграждат към туристическото дружество.

Чл.26 (ОТПАДА-2012 г.)

Чл.27 (ОТПАДА-2012 г.)

Чл.28 (ОТПАДА-2012 г.)

Чл.29 /1/ Върховен колективен орган на Българския туристически съюз е Общото събрание.

/2/ На всеки пет години Общото събрание има статут на Конгрес.

/3/ Управителен орган на сдружението Български туристически съюз е Управителният съвет, ръководен от Председателя на Българския туристически съюз.

/4/ Контролен орган на Българския туристически съюз е Инспекторатът.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.30 Върховният колективен орган на Българския туристически съюз се състои от всички негови членове, включително и новоприетите преди свикване на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.31 /1/ Общото събрание :

1.Приема, изменя и допълва Уставa.

2.Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

3.Приема доклад за дейността в съответствие с чл.40, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и подготвя бюлетина за Централния регистър.

4.Избира и освобождава Председателя и Управителния съвет на Българския туристически съюз за срока на техния мандат.

5.Избира членовете на Инспектората за срока на техния мандат.

6.Приема и изключва членове. Взема окончателно решение по отпадането и изключването на членове, обжалвали решение на Управителния съвет по този въпрос.

7.Приема програма /основни насоки/ за дейността на Българския туристически съюз.

8.Приема бюджета на Българския туристически съюз.

9.Приема отчета на Инспектората.

10.Взема решения за участие в други организации и за откриване и закриване на клонове на Съюза.

11.Отменя решения на други органи на Съюза, които противоречат на закона, устава или други вътрешни правила.

12.Приема Правила и ред за управление и стопанисване на имуществото на Сдружение „Български туристически съюз”.

13.Взема решение за размера на годишния членски внос и встъпителната вноска,

14.Утвърждава правилник за духовно стимулиране и заслуги на физически и юридически лица.

15.Взема решение за преобразуване и прекратяване на Българския туристически съюз, избира и освобождава ликвидатори.

/2/ Правата на Общото събрание по ал.1, т.т.1,2,3,4,5,7,11 и 15 не могат да се възлагат на други органи на Българския туристически съюз.

/3/ Членовете на Общото събрание и Председателят на Българския туристически съюз предлагат кандидатури за ръководни органи на Съюза. По решение на Общото събрание за членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са делегати.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32 /1/ Общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания.

/2/ Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание най-малко един път годишно от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, където се намира седалището на сдружението.

/3/ В случай, че Управителният съвет в   двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание по предходната алинея, същото се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

Чл.33 /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки член на Сдружението, изпратена един месец преди заседанието. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква.

/2/ Поканата се отпечатва във в.”Ехо” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

/3/ Общото събрание разглежда и взема решения само по въпросите, предварително обявени в поканата.

КВОРУМ, ГЛАСУВАНЕ, РЕШЕНИЯ

Чл.34 /1/ Общото събрание е законно, ако на заседанието присъстват повече от половината членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/2/ Пълномощията на делегатите се удостоверяват с протокол от Общото събрание на съответните членове на Българския туристически съюз.

/3/ Управителният съвет взема решение за реда на вписване на делегатите, отличителни знаци и др., свързани с легитимността и представителността на делегата.

/4/ Делегатите запазват пълномощията си до следващото редовно заседание на Общото събрание.

/5/ Членовете на Управителния съвет и Инспектората са делегати по право на следващото редовно Общо събрание и на извънредните заседания.

Чл.35./1/ Всеки член на Българския туристически съюз има право на един делегат с решаващ глас.

/2/ Един делегат може да представлява не повече от един  член на Българския туристически съюз въз основа на решение на Общото събрание на представлявания член и писмено пълномощно. Преупълномощаване с правата по тази алинея не се допуска.

Чл.36 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията по чл.31, ал.1, т.1 и т.15 е квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Сдружението

/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете на Сдружението и органите на Съюза.

/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/4/ Решенията на органите на Съюза, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходното заседание на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Съюза, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/5/ Споровете по ал.3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация от всеки член на Съюза и на негов орган, или прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.37. Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят в протоколна книга. Водещият /водещите/ заседанията и протоколчикът удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието на протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.38 /1/ Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 5 години.

/2/ Председател на Управителния съвет е Председателят на Българския туристически съюз, който свиква, и ръководи неговите заседания.

/3/ Управителният съвет определя своята структура и избира Изпълнителен секретар.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.39  Управителният съвет:

1. Представлява Съюза и определя обема на представителна власт на Председателя на Управителния съвет, Изпълнителния секретар и на отделни негови членове.

2.Организира изпълнението на решенията на Общото събрание.

3.Подготвя и внася проект за бюджет.

4.Подготвя и внася отчет за дейността на Съюза.

5.Взема решения по всички въпроси, които по закон или според Устава на Българския туристически съюз не спадат в правомощията на друг орган.

6.Изпълнява задължения, предвидени в Устава.

7.Взема решения за разпореждане с имуществото на Българския туристически съюз, както и за създаване на собствени и смесени търговски дружества.

 8.Осъществява организационно и методическо ръководство върху дейността на своите членове, подпомага и консултира тяхната дейност.

9. Сключва, съгласува и одобрява договори с туристически дружества, стопански субекти, банкови и нефинансови институции.

10.Приема нови членове и прави предложение пред Общото събрание за утвърждаване на решенията си по този въпрос.

11.Взема решения за отпадане и изключване на членове.

12.Взема решения за сключване на договори за партньорство с български и чуждестранни организации с нестопанска цел.

13.Подпомага, координира и контролира разработването и реализацията на проекти по чуждестранни програми.

14.Определя реда за внасяне на членския внос и встъпителните вноски от членовете на Българския туристически съюз.

15.Взема решения за създаване на помощни органи, които подпомагат туристическите дружества. В своята дейност помощните органи се ръководят от правилници, одобрени от Управителния съвет на БТС.

16.Може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл.40 /1/ Управителният съвет се свиква от Председателя на Българския туристически съюз на редовни и извънредни заседания.

/2/ Редовни заседания се провеждат не по-малко от 6 /шест/ пъти годишно.

/3/ Извънредни заседания могат да се свикат от Председателя или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Управителния съвет с писмено заявление за дневен ред, място, дата и час. Покани за извънредно заседание се изпращат от Председателя на Българския туристически съюз в 5-дневен срок от получаване на писменото заявление, до всеки член на Управителния съвет.

/4/ Ако Председателят на Българския туристически съюз не свика извънредно заседание по предходната алинея, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

/5/ Заседанията на Управителния съвет се смятат за законни, ако присъстват повече от половината негови членове.

/6/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет.

/7/ Решенията по чл.39, т. 7 се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Управителния съвет.

Чл.41 Председателят на Българския туристически съюз:

/1/ Представлява Съюза и осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на Българския туристически съюз.

/2/ Председателят на Българския туристически съюз се избира от Общото събрание за срок от 5 години.Председателят на Българския туристически съюз не може да бъде ръководител на политическа партия.

/3/ Българският туристически съюз може да се представлява и от упълномощен от Председателя негов заместник.

/4/ Когато Председателят на Българския туристически съюз не е в състояние да изпълнява функциите си, те се осъществяват от определен от Управителния съвет негов член.

Чл.42 Изпълнителният секретар:

1.Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет.

2.Организира дейността на щатния персонал.

3.Работи по утвърдена от Управителния съвет на Българския туристически съюз длъжностна характеристика и в рамките на други пълномощия, предоставени му от Управителния съвет.

Чл.43 (ОТПАДА-2012 г.)

Чл.44 Туристическите дружества избират делегат за Общото събрание с мандат до следващото редовно Общо събрание, издигат кандидатури за членове на Управителния съвет и Инспектората, за Председател на Българския туристически съюз.

Чл.45.Управителният съвет на Българския туристически съюз, както и туристическите дружества могат да създават постоянни и временни регионални или целеви координационни съвети за изпълнение на определени задачи и решаване на конкретни проблеми. Всеки координационен съвет си изработва и приема правила за работа. Всички членове в тези съвети са равнопоставени.

ИНСПЕКТОРАТ

Чл.46 /1/ Контролният орган на Българския туристически съюз е Инспекторатът, който се избира от Общото събрание за срок от 5 години.

/2/ Членовете на Инспектората избират от своя състав Председател.

/3/ Членовете на Инспектората не могат да бъдат щатни служители на Българския туристически съюз.

(4) Инспекторатът на Българския туристически съюз:

1.Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководните органи на Българския туристически съюз.

2.Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства на Българския туристически съюз.

3.Извършва цялостни, тематични, периодични и извънредни проверки в системата на Българския туристически съюз, както и проверки по жалби и сигнали за законосъобразността и целесъобразността на финансовите, счетоводни, стопански, търговски, договорни и други дейности.

4.Извършва проверки по уставите, управлението и стопанисването на предоставеното на дружествата имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни материални активи.

5.Контролира спазването на предписанията, дадени от компетентни органи при извършени от тях проверки, ревизии и одити.

6.Периодично подготвя информация за резултатите от контролната дейност и за констатираните нарушения при изпълнението на решенията на ръководните органи, на финансовата дисциплина и др., като анализира причините и условията за тези нарушения и предлага мерки за отстраняването им.

7.Председателят и членовете на Инспектората участвуват в работата на Конгреса и общите събрания с пълен делегатски глас, а в  заседанията на УС  със съвещателен глас.

V. ИМУЩЕСТВО

Чл.47 Българският туристически съюз осигурява финансови средства за своята дейност и за поддържане и изграждане на материална база от:

 1. Отчисления от членски внос.
 2. Стопанска дейност.
 3. Субсидии от държавата и общините.
 4. Субвенции от държавата.
 5. Отчисления от Спортния тотализатор.
 6. Дарения и спонсорства.
 7. Доброволен труд, томболи.
 8. От национални и чуждестранни фондове, програми, грантове.
 9. Други източници.

            Чл. 48 /1/ Сдружение „БТС” е собственик на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове и туристически заслони, недвижими имоти, съоръжения, екипировка и други движими вещи.

            /2/ Сдружение „БТС” е в съсобственост на туристически обекти, недвижими имоти, съоръжения и др. с държавата, общините и юридически лица.

/3/ Сдружение „БТС” стопанисва и управлява туристически обекти, недвижими имоти, движими вещи, съоръжения и други в съответствие с нормативните актове, устава, правилници и документи на Българския туристически съюз и с решения на колективните му органи за управление.

/4/ Разпореждането със собственост става в съответствие със законите и Устава на Българския туристически съюз.

/5/ Материалната база на Българския туристически съюз, независимо от формата на собственост и субектите на стопанисване и управление, се ползва по предназначение.

/6/.Управителният съвет на БТС предоставя безвъзмездно на туристическите дружества - членове на сдружението, чрез договори за стопанисване и управление туристически обекти, придобити по силата на Постановления, Решения и Разпореждания на Министерския съвет или такива, построени със средства на БТС.

/7/. Всяко туристическо дружество – член на Сдружение „БТС” се задължава да впише поименно в Устава си стопанисваните от него туристически обекти, предоставени по силата на сключени между него и Управителният съвет договори за стопанисване и управление.

Чл.49 Българският туристически съюз не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете не отговарят за задълженията на Съюза извън рамките на членските вноски, отчисления и други, посочени в Устава.

VI.  ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.50 Българският туристически съюз може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя, само при условие, че продължи да осъществява общественополезна дейност в съответствие с настоящия Устав и действащото законодателство.

Чл.51Българският туристически съюз се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание.
 2. По решение на съда по регистрация, в предвидените от закона случаи.

Чл.52 /1/ При прекратяване на Българския туристически съюз се извършва ликвидация.

/2/ В случаите на прекратяване по чл.51, т.1 ликвидацията се

извършва от Управителния съвет или назначен от него ликвидатор.

/3/ При прекратяване по чл.51, т.2 както и когато не е определен

ликвидатор от Българския туристически съюз по предходната алинея, той се определя от съда по регистрацията.

/4/ Относно реда за осъществяване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора, както и производството по обявяване в несъстоятелност на Българския туристически съюз, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.53/1/ Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите на Българския туристически съюз, по решение на Общото събрание се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза със същата или близка нестопанска цел, или на учредителите, в зависимост от решението на Общото събрание.

/2/ Имуществото по ал.1 не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатора, назначен от Управителния съвет или от съда.

ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл. 54 След разпределение на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Българския туристически съюз от съда по регистрацията.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Туристическите дружества - членове на Сдружение Български туристически съюз привеждат уставите си в съответствие с изискванията на настоящия Устав до следващото Общо събрание на сдружението.

§ 2. Вписването на туристическите дружества в регистъра на Българския туристически съюз става след отразяване на промените по предходния параграф.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Този Устав е приет на заседание на 46 - тия извънреден Конгрес на Българския туристически съюз, проведен на 17 август 2001 г. в гр. Видин, с допълнения и изменения приети от 47 - мия редовен Конгрес, проведен на 7 и 8 септември 2002 г. в гр. София, с промените приети на 48-мия конгрес на Сдружение “БТС”, проведен на 30 и 31 март 2007 г. в гр. София, както и допълненията и измененията приети на 49-тия конгрес на Сдружение „БТС”, проведен на 27 и 28 април 2012 г. в гр. София, изменен от Общо събрание, проведено на 12.06.2021 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved