БТС с хоризонт до 2030 година

24/03/2020

В началото на юбилейната за БТС 2020 година на доц.д-р Румен Драганов – член на Управителния съвет на БТС, директор на Института за анализи и оценки към УниБИТ и член на Контролния съвет на Сдружение „Национален борд по туризъм” бе възложено да подготви Стратегия на БТС за периода 2020-2030 година. В съдържанието на този основополагащ документ се открояват няколко основни акцента: Визия за развитие на Сдружението, мисия, методи и подходи за реализиране на мисията, стратегически цели и приоритетни дейности, съпътствани от национален и местен План за действие за изпълнение на Стратегията. Планът за действие ще бъде разработен в съответствие със стратегическите приоритети и дейности на Съюза за срок първите пет години, но с хоризонт до 2030 г.

 

В частта „Визия за развитието на БТС” са разписани няколко основни направления и разбира се фундаментът, а именно БТС да стане национално представена организация, която успешно развива спортно-туристическия, социалния и природен туризъм. С повишаване на имиджа на БТС се цели Сдружението да се превърне в организация, която обхваща значителна част от туристическия пазар за спортно-туристически, социален и природен туризъм и представлява регионален лидер при пътувания, свързани с националното природно и културно-историческо наследство. С оглед превръщането на България в целогодишна дестинация, пред БТС в дългосрочен план се очертават перспективи още по-успешно да развива социален, културно-исторически и екотуризъм.

 

В Стратегията са очертани жалони за бъдещи действия, едно от които е създаването на „кооперативен клъстър” като форма за обединение на информация и ресурси на членовете на БТС и увеличаване на тяхната конкурентноспособност.

Стратегическият документ посочва четири основни компонента, включени в раздела „Рамка на политиката на БТС”. Това са:

  • Възможности за законодателната и нормативната уредба и предложение за нейното усъвършенстване;
  • Планиране на туризма чрез годишните и четиригодишните планове за развитие на спортно-туристическата дейност на национално, регионалтно и общинско ниво;
  • Развитие на продукта, предлаган от БТС; маркетинг и реклама;
  • Мониторинг на разходите и ползите за обществото от работата на Сдружението.

В Стратегията са разписани стратегическите цели. Първата е съхраняване и развитие на материалната база, собственост на БТС и на други лица за развитие на спортно-туристическия, социалния и природен туризъм, както и на културно-историческото и природно наследство. Втората цел е развитие на спортно-туристическия, социалния и природен туризъм, културно-историческия и спортно-туристическото предприемачество. На фокус е поставено създаването на кооперативни клъстъри. Третата стратегическа цел акцентира върху възможностите за рязко увеличаване на пазарния дял на спортно-туристическия туризъм, на екотуризма и спортно-туристическия туризъм.

 

Упоменати са параметрите на рекламно представяне на търговски марки, маршрути и пакети, предлагани от БТС, както и използване на различни рекламно-информационни канали.

 

Планът за действие, съпътстващ Стратегията, ще съдържа приоритетните теми и действия за развитие на Сдружението. На този етап експертите в Централата на БТС правят предложения и коментари, които след обсъждане ще доведат до окончателния вариант на този стратегически документ. Предстои Стратегията да бъде гласувана от Управителният съвет.

Btsbg.org © 2021 All rights reserved