ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БТС –  ОТ РАВНОСМЕТКАТА ДО  ПЕРСПЕКТИВАТА

07/10/2020

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БТС –  ОТ РАВНОСМЕТКАТА ДО  ПЕРСПЕКТИВАТА

 

На 3 октомври в Националния дом на науката и техниката в гр. София се проведе Общо събрание на Сдружение „Български туристически съюз” при следния Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет на БТС за 2019 г.
  2. Отчет на работата на Инспектората на БТС за 2019 г.
  3. Отчет за изпълнение на бюджета на БТС за 2019 г., утвърждаване на бюджета за 2020 г. и приемане на проект за бюджет за 2021 г.
  4. Приемане на изменение и допълнение в Устава на Сдружение „Български туристически съюз”.
  5. Вземане на окончателно решение за отпадане и приемане на нови членове на Сдружение „Български туристически съюз”.
  6. Съвместно стопанисване с Министерство на младежта и спорта на хижа-хотел „Трещеник”.

Общото събрание започна с едноминутно мълчание в памет на починалия член на Управителния съвет на БТС акад. Стефан Воденичаров.

Делегатите приветстваха заместник-министърът на Министерство на туризма Любен Кънчев, който в своето обръщение към събралото се множество, прочете Поздравителен адрес от името на вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова. „Дейността на Българския туристически съюз е съсредоточена върху насърчаването на масовия организиран туризъм и е насочена към хора от различни възрасти, които искат да опознаят красотите и богатствата на родината си. Тази цел е в синхрон с политиката на Министерството на туризма - да утвърди България като конкурентна здравословна и сигурна дестинация за четири сезона, предлагаща високо качество на услугите за настаняване и пътешествия”. „Да помислим за едно успешна туристическа икономика с човешки облик, каквато е вашата организация – каза Любен Кънчев и посочи, че двете сили са „икономика” и „патриотизъм”. От името на БТС доц. Венци Росманов – председател на Сдружението, връчи на заместник-министър Любен Кънчев плакет по повод 125-годишнината на организирания туризъм и 170 години от рождението на Иван Вазов, които се отбелязват тази година. Прочетен бе и Поздравителен адрес към делегатите на Общото събрание от министъра на младежта и спорта Красен Кралев, в който той той пише: „БТС има своя принос за реализиране на националната политика за опазване на околната среда и на културно-историческото наследство. Уверен съм, че партньорството ни ще продължи да се развива в нужната посока, за да се постигне необходимата стабилност и устойчивост на организацията”.

 Поздрави към участниците във форума имаше и от алпинистите Методи Савов и Атанас Скатов. Доц. Росманов уведоми присъстващите в залата, че Управителният съвет на БТС е взел решение БТС да подпомогне финансово Атанас Скатов, за да направи зимно изкачване на К 2. Той се обърна към делегатите с апел да се включат в акцията по набиране на средства за тази проява на именития ни алпинист.

В ръководството на Общото събрание бяха включени д-р Иво Лачев, член на УС, който ръководеше първото заседание на Общото събрание, доц. Румен Драганов – изпълнителен секретар на БТС и проф. Атанас Георгиев – член на УС, почетен председател на Българската федерация по ориентиране, който ръководеше второто заседание.

Доц. Венци Росманов направи отчет за дейността на Управителния съвет. „За периода 16.11.2019 – 30.09.2020 г. УС на БТС е провел 13 редовни заседания. На тези заседания са гласувани 137 точки по Дневен ред и са взети управленчески решения от Управителния съвет и се следи кое е изпълнено и кое – не. За всяко заседание на Управителния съвет сме разглеждали финансов отчет за приходи и разходи на база на паричен поток през периода между двете заседания. На всяко заседание изпълнителният секретар прави отчет за извършеното между две заседания от ръководството и експертите в БТС. Амбицията на УС на БТС е да се променят нещата в положителна посока в няколко направления. Да се постигне стабилност и устойчивост на организацията чрез ясни правила за организация и управление и в единство с националните приоритети за развитие на спортно-туристическа дейност. Възприет е принципът да се прекрати каквото и да е разграбване и продажба на собственост на БТС. Започнат е щателен и добросъвестен преглед на състоянието на собствеността, включително нейното движение през годините. Въведен бе за първи път конкурсният принцип за избор на партньори за стопанисване на обекти на Съюза. Тече системен преглед на сключените договори и степента на тяхното изпълнение. В ход е процес на задълбочен преглед на организационното състояние на дружествата, съществуването или липсата на клубове с реални членове и документирана дейност. Започват пилотни проекти, с които да се възстановят базите по места по Закона за кооперациите. Възобновяваме дейността на Юношеския туристически съюз към БТС, основан през 1911 година. УС на БТС първи въведоха правила  за „Чистота и сигурност” в туристическите обекти на БТС за опазване живота и здравето на персонала и туристите.”  На финала на отчета на УС д-р Росманов обобщи: „Нашата задача днес е да превърнем БТС в национално представена организация за спортно-туристическа дейност и ние сме абсолютно уверени, че това много скоро ще бъде потвърдено”.

Накратко казано, Общото събрание имаше два основни акцента – собствеността и статута и те именно бяха обект на дискусия от присъстващите. Обсъждаха се въпроси, свързани с материалната база, с бъдещето на Учебен център „Мальовица”, с финансовото състояние на Сдружението.  Както обикновено на такъв форум се поставиха и организационни въпроси.

Изпълнителният секретар на БТС Румен Драганов заяви, че БТС има значителен принос за развиване на пешеходния туризъм в България и предложи да се изготвя консолидиран баланс.

Не бяха обсъждани изменения и допълнения в Устава на Сружението, тъй като на Общото събрание не присъстваха 2/3 от членовете му, които до момента на неговото провеждане бяха 164.

Делегатите гласуваха за отпадане на следните туристически дружества:  ТД „Велека” – гр. Царево; ТД „Радецки” -  гр. Козлодуй; ТД „Добруджански турист” -  гр. Добрич; ТД „Тодорини кукли” – гр. Вършец; ТД „Здравец” – с. Климент; УТС „Академик” – гр. София; ТД „Черни връх” – гр. София; СТД „Кабиле” – гр. Ямбол; ТД „Академик” – гр. Бургас; ТД „Белите брези” – гр. Ардино;  ТД „Рила фарм” – гр. Дупница; ТД „Руй” – гр. Трън; ТД  „Драгойна” – гр. Първомай и ТД „Венеца” – гр. Ботевград.

Приети бяха нови три члена на Сдружение „БТС”, а именно ТД „Вихрен” – гр. Банско, ТД „Амбарица” – гр. Троян и Сдружение „Пещерно спасяване” – гр. София. С днешна дата членовете на БТС стават 153.

На гласуване бе подложено и съвместното стопанисване с Министерство на младежта и спорта на хижа-хотел „Трещеник”. Болшинството делегати приеха тази форма, която ще ускори диалога на ръководството на БТС с ММС по отношение придобиването на статут от Сдружението на национално представена организация за спортно-туристическа дейност според Закона за физическото възпитание и спорта.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved