ОБЯВА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЦ "МАЛЬОВИЦА"

14/08/2020

ОБЯВА

 

 

На основание Заповед № 185/07.08.2020г. на Председателя на сдружение „Български туристически съюз“ се обявява процедура за стопанисване и управление на учебен център ”Мальовица”.

Срокът за подаване на заявленията е 1 месец смятано от 15.08.2020 г. 

Желаещите да стопанисват и управляват учебен център ”Мальовица” да входират в деловодството на БТС заявления със следните критерии:

   

Допустимост

 1. В конкурса могат да участват само юридически лица;
 2. ЮЛ предоставят доказателства за липса на задължения към държавата, общините, по договори/проекти изпълнявани към БТС, като предоставят удостоверение за липса на публични задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК от Националната агенция за приходите и удостоверения за липса на публични задължения от общината по седалището на Възложителя и на участника. Да предостави удостоверение за липса на задължения към БТС, издадено не по-рано от 5 дни от крайния срок за предаване на предложенията.
 3. ЮЛ да декларират, че не са в производства по несъстоятелност или ликвидация, като преди сключване на договора предоставят удостоверение от Агенцията по вписванията, че ЮЛ не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
 4. Законните представители на ЮЛ-кандидати следва да не са осъждани с влезли в сила присъди за престъпления, за които е наложено наказание лишаване от свобода, или да им е отнето правото да упражняват професионалната си дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган. Съответните лица предоставят Декларация за това обстоятелство.

Неизпълнение на договори в миналото

 1. ЮЛ да декларират липса на съдебни спорове по договори с подобно естество, при които участникът е бил осъден да заплаща обезщетения през последните 3 (три) години. ЮЛ да предостави Удостоверение от БТС за липса на съдебни спорове с него
 2. ЮЛ да декларират липса на висящи съдебни производства по договори с подобно естество. ЮЛ следва да декларират, че към момента на подаване на предложенията нямат заявени претенции към тях от БТС.

Финансово състояние

 1. Участникът трябва да е в състояние да докаже достъп до (или разполагаемост) финансови ресурси, имущество необременено от тежести, кредитни линии и други финансови средства за да покрие ангажиментите по Договора, предмет на процедурата, а именно – инвестиции в размер на не по – малко от 600 000 (шестстотин хиляди) лева с ДДС за период от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора и минимум още не по – малко от 600 000 (шестстотин хиляди) лева с ДДС лева до края на договора.
 1. Преди сключване на Договора, Участникът трябва да предостави гаранция в размер на 20 (двадесет) % от стойността на предложената от спечелилия кандидат инвестиция за първата година под формата на паричен депозит по сметка на БТС, безусловна банкова гаранция или застраховка със срок от една година. Гаранцията се освобождава в срок до 5 /пет/ работни дни от реализиране на инвестицията. При неспазване на инвестиционната програма за първата година БТС ще има право да усвои частта от неизпълнението.
 1. ЮЛ следва да декларира и докаже опит, през последните 2 (две) години по договори с подобно естество, за стопанисване и управление на туристически обекти (минимум 1 обект за последните 2 години), организиране на спортни състезания, събития и мероприятия(снимки, писма, адреси на изграденото от кандидатите).

Персонал

 1. ЮЛ следва да разполага с персонал с подходяща квалификация и опит, за извършване на дейността. Трудов стаж в областта на експлоатация и строителство на места за настаняване и опит в спортно – туристическата дейност и туризма е предимство.

 

Изисквания:

Участникът да предостави Техническо предложение за изпълнение на дейностите по реконструкцията и модернизацията на сградния фонд, с описание на ресурсите. Следва да включва предложение за функционирането и развитието на Планинската спасителна школа и работата на обекта по предназначение (Учебен център), План за развитие и облагородяване на околното пространство.

Приложения към Техническото предложение:

 1. Попълнен типов наемен договор, съгласно приложения текст.
 2. Попълнено типово споразумение за спортно – туристическа дейност към договора за наем.
 3. Линеен календарен график на дейностите по реконструкция и модернизация с максимален срок за изпълнение от 1 (една) година и Диаграма на работната ръка.
 4. Инвестиционен план, разпределен хронологично във времето с описание на дейностите, тяхното финансово обезпечаване и организация. При срок на договора за 10 години.

Участникът да предостави Ценово предложение със следното съдържание.

 • Предложение за месечен базисен наем в лева без ДДС; Наемът за първата година се плаща авансово, след сключване на договора.
 • Предложение за инвестициите през първата година в лева без ДДС;
 • Предложение за инвестиции от 2та до 10та година от Договора в лева без ДДС.

 

  

Документите ще бъдат приемани до 17.00 часа на 15.09.2020 г. в централата на БТС – гр. София, бул. „В. Левски 75“ ет 5, ст.515 в запечатани пликове.

Приложени документи:

Заповед 185/07.08.2020

Споразумение СТД

Типов договор за наем

Btsbg.org © 2024 All rights reserved