Проведената среща с наемателя на хижа "Амбарица" - гр. Троян

12/02/2019

С цел прозрачност и информираност на членовете на БТС, предоставяме на Вашето внимание резюме от проведената среща с наемателя г-жа Гатева.

На 08.02.2019 год. в централата на БТС по молба на г-жа Гатева, наемател на хижа „Амбарица“ се състоя среща, на която присъстваха Председателят, Изпълнителния секретар, адвокатът на Сдружението и Даниела Златева.

На 02.04.2014год. бе сключен договор за наем с наемодател БТС и наемател Сдружение „Планинска школа Амбарица“ със срок на договора 5 години. В чл. 7 от договора изрично е уговорено, че на наемателя се дава гратисен период до м. декември 2015 год., като след тази дата, т.е. от м. януари 2016 год. следва да заплаща месечен наем в размер на 1 минимална работна заплата. От м. януари 2016 год. и понастоящем по посочената в договора за наем банкова сметка на БТС не са постъпили никакви суми от наемателя.

Бяхме останали с впечатлението, че исканата среща от наемателката е за евентуално разсрочване на дължимите се суми, които са в размер на над  17 000 лева. За наше учудване обаче г-жа Гатева заяви, че не възнамерява да заплаща какъвто и да било наем, тъй като е имала изрична уговорка с бившия Изпълнителен секретар на БТС – г-н В. Удев за приспадане на наема от извършените от нея подобрения в хижата.

Категорично заяви, че няма да освободи наетия обект, че това ще бъде прецедент и че ако се наложи, ще „доведе 1000 души пред централата на БТС, но няма да предаде доброволно обекта“.

Ще спестим обидните изрази и квалификации по отношение на Председателя на БТС и ръководния екип на организацията, отправени на тази среща.

Btsbg.org © 2023 All rights reserved