Сдружение „Български туристически съюз“ обявява процедура за отдаване под наем на хижа „Грънчар“, находящa се в Национален парк „Рила“

19/08/2022

изтегли: Процедура за отдаване под наем на хижа „Грънчар“

Сдружение „Български туристически съюз“ обявява процедура за отдаване под наем на хижа „Грънчар“, находящa се в Национален парк „Рила“

 

На основание на Решение съгласно т. 6 от заседание на Управителния съвет на Сдружение „Български Туристически Съюз”, проведено на 03.06.2022г. за даване на мандат на Председателя на сдружение „Български туристически съюз“ се обявява процедура за стопанисване и управление на хижа „Грънчар“, находящa се в Национален парк „Рила“, собственост на БТС:

 

Срокът за подаване на заявленията е 1 месец, смятано от 19.08.2022 г. 

Желаещите да стопанисват и управляват посочения обект да внесат в деловодството на БТС заявление и допълнителни документи, отговарящи на следните критерии:

 1. ДОПУСТИМОСТ:
 1. Съдебна регистрация в Търговския регистър на кандидатстващата фирма.
 2. Да не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност.
 3. Удостоверение за липса на задължения към НАП.
 1. ИЗИСКВАНИЯ:

 

 1. Кандидатът да е запознат с Правилника за вътрешния ред в туристическите обекти на БТС (ПВРТО), който може да се намери в сайта на БТС;
 2. Декларация за запазването на предназначението на обекта за спортно – туристическа дейност.
 3. Обекти, намиращи се на територия на Национален парк, следва да се съобразяват с Плана за управление на НП.
 4. Попълнен типов наемен договор, съгласно приложения текст.
 5. Предложение за инвестиции в лева без ДДС;
 1. ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА:

 

 1. Срок:
  • При предложени инвестиции до 60 000 лв без ДДС максималният срок за отдаване под наем е определен на 3 години.
  • При предложени инвестиции над 60 000 лв без ДДС максималният срок за отдаване под наем е определен на 5 години с опция за продължаване за още 5 години след актуализиране на наемната цена, съобразно изменението на пазарните условия.

 

 1. Цена:

Участникът да предостави Ценово предложение със следното съдържание:

Базисен месечен наем (БМН) е подлежащата на ежемесечно плащане сума, която е в размер на ..................... /......................../ лева без включен ДДС. За всяка година, следваща годината на сключване на настоящия договор, БМН се актуализира с официално обявения индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт;  

 1. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

До оценка на предложенията ще бъдат допускани кандидати, отговарящи на горните критерии и представили следните изискуеми документи:

 1. Съдебна регистрация в Търговския регистър на кандидатстващата фирма.
 2. Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност и ликвидация.
 3. Удостоверение за липса на задължения към НАП.
 4. Декларация за запазването на предназначението на обекта за спортно-туристическа дейност.
 5. Декларация, че са запознати с типовия наемен договор.
 6. Предложение за инвестиции в лева без ДДС.
 7. Декларация, че са запознати с Правилника за вътрешния ред в туристическите обекти на БТС (ПВРТО).

Предложенията ще бъдат оценявани, както следва:

 • Предложена наемна цена – 100 точки за най-високата стойност, 80 т. за втората, 50 т. за третата;
 • Предложена инвестиционна програма – 70 точки за най-високата стойност, 30 т. за втората и 10 т. за третата;
 • Членовете на БТС, кандидатстващи за сключване на договор, получават 30 т.;

Максималният брой точки е 200.

За наемател ще бъде избран кандидатът, събрал най-много точки.

На всички кандидати ще бъдат изпратени Типов договор за наем с „Експрестурист трейдинг” ЕООД и Споразумение за спортно-туристическа дейност с БТС. Кандидатите следва да имат предвид, че при подписване на договора с избрания кандидат той следва да предостави гаранционен депозит в размер на 2 месечни наема.

Горните документи да се изпратят по пощата в деловодството на БТС – сградата на Министерството на младежта и спорта, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5, стая 515 или електронен път на e-mail: bts [bts] secretar [hop] gmail [bts] com.

Срок на подаване на документите до 17:00 часа на 19.09.2022 г.

Оглед на обектите е възможен след предварителна заявка на тел: 0898 33 26 22.

Изпълнителен секретар на БТС:

                                                           /Лъчезар Лазаров/

Btsbg.org © 2024 All rights reserved