ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ! ПРЕПОРЪКИ КЪМ УПРАВИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

06/06/2020

ПРЕПОРЪКИ КЪМ УПРАВИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА БТС

може да свалите от ТУК: 

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ УПРАВИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА БТС

„БТС – ЧИСТОТА И СИГУРНОСТ”

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНИЦИТЕ, ПОСЕТИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА БТС

ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

1.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Ако не е изрично определено друго, управителят на хижата е отговорното лице за  „БТС – чистота и сигурност“, което да прилага мерките, произтичащи от Закона за извънредното полижение, заповедите на министъра на здравеопазването /МЗ/, заповедите на министъра на туризма /МТ/, препоръките на Националния оперативен щаб /НОЩ/ и вътрешните правила за гарантиране спазването на изискванията за чистота и сигурност в хижите на БТС.

 

НЕ

ДА

2.

СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАПОВЕДИ НА МЗ И МТ

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение. Той може да бъде изменен и допълнен, или въведен отново. Отговорното лице е длъжно да следи и привежда в изменение Вътрешните правила в съответствие с настъпилите промени.

Заповедите на министъра на здравеопазването и министъра на туризма уреждат правила, задължителни за всички. Отговорното лице следи тези заповеди и извършва промени във Вътрешните правила в съответствие с тях.

 

НЕ

ДА

3.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Отговорното лице изработва Вътрешни правила за работа на туристическия обект на база общото законодателство и текстовете в ЗМДИП. За всеки от обектите на БТС трябва да се разпишат във Вътрешни правила за обекта мерки,  които да включват в задълженията на отговорното лице създаване на организация за ежедневна проверка на телесната температура и за проверка за респираторни симптоми на работниците и служителите и да се увери, че тези, които са били контактни със засегнати от COVID-19 или са под активно уведомление (карантина) за престой в дома, или с наложена лична карантина, не са на работа в обекта.

 

НЕ

ДА

4.

ПРОВЕРКА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЕКТА

Където е възможно и приложимо да има изградени процеси за проверка на температурата и за респираторни симптоми от отговорното лице на посетители, туристи, изпълнители и доставчици и изискване към външните лица да гарантират това, че същите да нямат достъп до общите части и вътрешните помещения в случай, че са засегнатите от COVID-19 в други държави и имат възбрана или са с ограничения за пътуване, или са под карантина.

Всички посетители, туристи и гости на събития трябва да поддържат висока лична хигиена, да спазват социална дистанция от 1.5 м и да носят маска и ръкавици.

 

НЕ

ДА

5.

МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И СИГУРНОСТ

Отговорното лице организира правила за определяне на честотата на дезинфекция на всички общи части на обекта, както и на помещенията за настаняване. Отговорното лице гарантира, че служителите спазват добра лична хигиена, носят защитна маска/шлем и ръкавици.

 

НЕ

ДА

6.

КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Отговорното лице извършва проверка дали са въведени процедури за управление на COVID-19, съгласно указанията на МЗ, МТ и НОЩ и се спазват от лицата, имащи достъп до обекта и прилежащата му територия.

 

НЕ

ДА

7.

ПРОВЕРКА НА АКТУАЛНОСТТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

Отговорното лице проверява дали има документи и Вътрешни правила за всички превантивни мерки.

 

НЕ

ДА

8.

ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА

Отговорното лице гарантира спазването на държавните изисквания, указания и препоръки за COVID-19. Отговорното лице в обектите на БТС не носи отговорност към трети лица за оплаквания с произход COVID-19. Трети лица - посетители, гости, туристи, изпълнители и доставчици, са лично задължени да вземат необходимите мерки за своето здраве, използвайки сигурни предпазни средства.

 

НЕ

ДА

STAY HOME/ОСТАНЕТЕ ВКЪЩИ

ВЛИЗАНЕТО В ОБЕКТ НА БТС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 Е ЛИЧЕН ИЗБОР И ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА БТС

„БТС – ЧИСТОТА И СИГУРНОСТ”

Туристическите обекти в системата на БТС могат да попълнят предложената таблица, след като изпълнят изцяло предложените мерки за конкретните туристически обекти и върнат попълнената таблица с отговорите на адрес София – 1000, бул. Васил Левски 75, ет. 5 тел. 02/4263984; 02/987-34-09; 9300-648;  Email: bts [bts] sofia [hop] gmail [bts] com

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ В СИСТЕМАТА НА БТС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

1. ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

 
 

Определяне на отговорно лице за  „БТС – чистота и сигурност“, което да прилага мерките произтичащи от Закона за извънредното положение, заповедите на министъра на здравеопазването /МЗ/ и министъра на туризма /МТ/, препоръките на Националния оперативен щаб /НОЩ/ и гарантира спазването на контролния списък за хижите на БТС.

 

Туристическите обекти следва да организират дейностите си така, че да се осигури пълно прилагане на задължителните изисквания, разписани в Заповеди № РД 01-249/ 03.05.2020 г. и № РД 01-250/ 05.05.2020 г. на министъра за здравеопаването и указанията на министъра на туризма вариант 3/25.05.2020 г. за функциониране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение да се преразгледат разписаните процедури и инструкции за добрите хигиенни практики в обекта, така че да се осигури прилагане на Указанията.

При организирането на реда в търговските площи разстоянието между масите трябва да бъде минимум 1,5 метра, съобразно заповедта на министъра на здравеопазването.

Ако не е изрично определено друго, управителят на туристическия обект е „отговорното лице” за  „БТС – чистота и сигурност“, което да прилага мерките, произтичащи от Закона за извънредното полижение, заповедите на министъра на здравеопазването /МЗ/, заповедите на министъра на туризма /МТ/, препоръките на Националния оперативен щаб /НОЩ/ и Вътрешните правила за гарантиране спазването на изискванията за чистота и сигурност в хижите на БТС.

1.1. Ангажирано управление и контрол на чистотата и сигурността в туристическите обекти в системата на БТС.

Ръководствата на туристическите дружества и управителите на туристическите обекти в системата на БТС трябва да се ангажират в разработването  и прилагането на ефективна „Програма за чистота и сигурност в условията на COVID-19” в обектите на БТС и непрекъснато да я подобряват.

1.2 . Отговорно лице за чистотата и сигурността в обектите на БТС.

Ръководството на хижата трябва да посочи „отговорно лице”, което да се грижи за изпълнение на мерките, посочени в препоръките към управителите на туристически обекти в системата на Български туристически съюз за вписване в регистъра „БТС - чистота и сигурност”, като определи длъжностната характеристика на „отговорното лице” в съответствие и по начин, по който да се гарантира спазването на препоръките и изискванията на Вътрешните правила в обекта. Ако не е опрелено друго, то управителят на туристическия обект е отговорното лице по смисъла на изискванията за вписване в Регистъра.

Ролите и отговорностите на отговарното лице  на туристическия обект, вписан в Регистъра „БТС чистота и сигурност”, трябва да включват, но не се ограничава до следното:

А. Разработване и прилагане на мерки във Вътрешните правила на туристическия обект.

Чрез Вътрешните правила трябва да се осигури реда за поетапното допускане на хора в обекта, без да се допуска струпването им. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора, да се поставят табели, указващи спазването на дистанция - както между гражданите, така и между служителите на обекта. Да не се допуска свободно движение на хора между масите, особено на такива, които не са клиенти на туристическия обект. Да се създаде организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (тоалетни, фоайетата пред тях и др.).

Б. Вземане на подходящи коригиращи и превантивни действия и непрекъснато подобряване

ефективността на Вътрешните правила.

На работещите е необходимо да се осигурят условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства – маска или защитен шлем, ръкавици /препоръчително/. Маските следва да се носят задължително - както от персонала, обслужващ клиентите, така и от персонала, приготвящ храните и напитките.

В. Подпис от работниците и служителите, че са запознати и спазват изискванията на

Вътрешните правила.

1.3 Комуникация.

1.3.1.   Обектът трябва да съобщи на своите работници и служители следното:

А. Подробности за мерките и изискванията на Вътрешните правила;

Б. Роли и отговорности и как те могат да допринесат за ефективността на Вътрешните правила;

Бизнес операторите трябва да проведат обучение на персонала, зает с приготвянето и сервирането на храни и напитки, за прилагане на мерките, целящи да се сведе до минимум възможния риск от разпространение на COVID-19.

В. Информация за преки и потенциални последици от неспазването на мерките и процесите на Вътрешните правила;

1.3.2.  Мерките и изискванията, посочени във Вътрешните правила, следва да бъдат предоставени на разположение на външни заинтересовани страни (като посетители, туристи, изпълнители и доставчици, гости и др.) като се публикуват в интернет страницата на туристическия обект и се поставят в писмен вид на входа на туристическия обект.

 

2. СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАПОВЕДИ НА МЗ И МТ

 

Всеки обект на БТС трябва да създаде Вътрешни правила за обекта, които да включват в задълженията на отговорното лице създаване на организация за ежедневна проверка на телесната температура и за респираторните симптоми на работниците и служителите и да се увери, че тези, които са били контактни със засегнати от COVID-19 или са под активно уведомление за престой в дома, или с наложена карантина, не са на територията на обекта.

2.1. Работници и служители

2.1.1. Отговорното лице трябва да проверява температурата и да внимава за респираторни симптоми като кашлица или хрема или задух на работниците и служителите два пъти дневно.

Да води Дневник за наблюдение на температурата и състоянието на работниците и служителите.

2.1.2. Отговорното лице трябва да спазва процесите, които да гарантират, че работниците и служителите, които са посетили засегнатите от COVID-19 държави или са с ограничения за пътуване или са под карантина, не са в обекта.

2.1.3.  Онези, които са неразположени или са с температура 38 градуса по Целзий или по-висока, и/или имат респираторните симптоми, да бъдат насочени незабавно към личния лекар.

 

Където е възможно и приложимо да има изградени процеси за проверка на температурата и на респираторни симптоми от отговорното лице на посетители, туристи, гости, изпълнители и доставчици и да се гарантира, че  същите нямат достъп до общите части и помещенията в случай, че са посетили засегнатите от COVID-19 държави и имат възбрана, или са с ограничения за пътуване, или са в карантина.

 

Всички посетители, туристи и гости на събитие трябва да спазват социална дистанция от 1.5 м. и да носят маска и ръкавици.

3. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

3.1. Посетители, туристи, гости, наематели, изпълнители и доставчици

3.1.1. Където е възможно и приложимо, отговорното лице трябва да реализира процеси за проверка на температура и да получи информация за респираторни симптоми като кашлица,  хрема или задух за всеки от посетителите, туристите, гостите, наемателите, изпълнителите и доставчиците.

3.1.2. Където е възможно и приложимо, отговорното лице трябва да съблюдава правилата за ограничаване на достъпа до общите части на обекта за посетители, туристи, наематели, предприемачи и доставчици засегнати от COVID-19 , ако са посещавали държави с ограничения за пътуване, били са контактни със заразени лица или са под карантина, като техния достъп бъде възпрепятстван на това основание.

3.1.3.  Наблюденията за наематели, туристи, гости, изпълнители и доставчици, когато това е възможно и приложимо, трябва да бъдат записани във формуляр на декларация за пътуване или проследяването на контакти да бъдат вписани в Дневника на туристическия обект. В случай, че това е приложимо. Формулярът на декларацията е на:

https://www.scribd.com/document/453047701/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B8-%D1%8F-%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%9F%D0%9F-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0#from_embed

3.1.4. В случай на  посетители, туристи, наематели, доставчици или изпълнители, при които се наблюдава температура 38 градуса по Целзий или по-висока или респираторни симптоми ще бъдат насочвани да потърсят незабавно лекарска помощ.

3.2. Отговорното лице трябва да изложи на видно място актуалните здравни препоръки за информация.

3.3.1 Когато е възможно и приложимо, отговорното лице следва да показва актуализирани здравни препоръки, посочвайки  необходимите предпазни мерки. Това включва ежедневно измерване на температурата, като се вземат предвид и наличие на заявени респираторни симптоми като кашлица, хрема или задух,  и спазване на добра лична хигиена, като например миене редовно на ръцете  и въздържане на  докосване на лицето, очите и носа.  

4. ПРОВЕРКА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЕКТА

 
 

Където е възможно и приложимо да има изградени процеси за проверка на температурата и за респираторни симптоми от отговорното лице на посетители, туристи, изпълнители и доставчици и изискване към външните лица да гарантират това, че същите няма достъп до общите части и вътрешните помещения в случай, че са посетили засегнатите от COVID-19 държави и имат възбрана, или са с ограничения за пътуване, или са под карантина.

Всички посетители, туристи и гости на събития трябва да поддържат висока лична хигиена, да спазват социална дистанция от 1.5 м и да носят маска/шлем и ръкавици.

 

 

4.1  Прилагане на подходящи мерки за безопасно разстояние за гостите на обекта.

4.1.1.Обектът трябва да въведе необходимите предпазни мерки, за да гарантира безопасността при дистанциране за всяка от възможните опасни за социалната дистанция  точки:

А. Управление на струпване на хора на едно място  - ограничаване на броя на гостите, които се събират в общите части, вън и вътре в обекта и осигуряването на бързо обслужване.

Б. Управление на местата за настаняване -  за да се осигури безопасно разстояние от поне един метър  и половина между лицата, намиращи се в едно и също помещение тогава, когато не са членове на едно домакинство.

В. Управление на местата около маси и между столове, пейки и други места за сядане или почивка. Физически лица и членове на семейството, които желаят да седнат заедно, трябва да продължат да го правят, но трябва да се поддържа безопасно разстояние между различните групи гости

Г. Комуникация - да се осигури ясно съобщение за безопасните разстояния и ограничаване на контактите.

5. МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И СИГУРНОСТ

 

 
 

Повишаване честотата на дезинфекция на всички общи помещения и съоръжения и гарантиране, че служителите спазват добра лична хигиена, носят защитна маска/шлем и ръкавици.

 

5.1 Дезинфекция на общите съоръжения.

5.1.1. Разработване и прилагане на процеси за по-честа дезинфекция на общите съоръжения/

помещения/зони с голям трафик.

Общите съоръжения включват, но не се ограничават, до следното:

А. Общи части на обекта;

Б. Приемни помещения, офиси, чакални, там където е приложимо;

В. Обществени зони за пикник, отдих и почивка;

Г. Асансьори, включително, но не само, бутони, парапети и дръжки, където това е

приложимо;

Д. Врати, включително, но не само, копчета и дръжки;

Е. Парапети на ескалатори и стълбища, кабини, беседки,  където е приложимо;

Ж. Тоалетни и умивалници;

З. Функционални стаи, туристически спални и всекидневни помещения, където е приложимо;

И. Басейни/СПА басейни, където е приложимо;

Й. Фитнес център, където е приложимо;

К. Бизнес център, където е приложимо;

Л. Ресторант, механа или столова;

М. Други общи части;

5.2 . Дезинфекция на стаите за гости.

5.2.1. Разработване и прилагане на процеси за дезинфекция на помещенията, за да се гарантира по-висока хигиена на всички нива.

5.2.1.1. Заети помещения.

По-често да има дезинфекция на заетото помещение.

5.2.1.2. Стаи за напускане.

Да има процеси за по-щателна дезинфекция на помещения за напускане и по-дълъг период в процеса на освобождаване на помещението – настаняване на нови гости, където това е приложимо.

5.3. Разработване на процеси за защита на работещите и/или изпълнителите

при изпълнение на дезинфекционни работи.

5.4. Гарантиране на добра лична хигиена на служителите

5.4.1.  Разработване на процеси или използване на подходящи обезпечения за използване на индивидуалните защитни средства и обучение на служителите за работа в условия на инфекция и контрол на добра лична хигиена.

5.4.2.  Обърнете се към Българската асоциация за контрол на храните за санитарните и хигиенни изисквания в условията на COVID-19:

6. КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

 

Проверете дали са въведени процедури за установяване и управление на заподозрени случаи на симптоми за COVID-19

6.1. Работа със заподозрени случаи за симптоми на COVID-19;

6.1.1. Разработване на процеси за идентифициране и управление на неразположения персонал. Процедури за управление на тези, които имат симптоми на COVID-19 за  служители, наематели, изпълнители, доставчици и гости на хотела, включително:

А. Определяне на карантинните зони за изолиране на неразположени лица или подозирани случаи;

Б. Определяне на маршрут за изолация до карантинните зони и транспортна зона за специализиран транспотрт/линейка;

В. Организиране на транспорт до клиники или болница, където е приложимо;

Г. Евакуационен план за евакуация на останалите работници/служители, наематели,

изпълнители, доставчици и гости на туристическия обект;

6.1.2. Процедури за подпомагане на проследяването на контакти.

6.1.3. Процедури за почистване и дезинфекция на помещенията, изложени на съмнения за случаи на COVID-19.

6.2. Приключване на заподозрените и потвърдени случаи на COVID-19.

6.2.1.  Дезинфекцирне зоните на карантината зона и изолация на зоната веднага след работа със заподозрян случай на COVID-19.

6.2.3. Подготовка на дезинфектанти за почистване на карантинната зона.

6.2.4.  Когато в помещенията или публичното пространство е имало потвърден случай, вижте насоките на РЗИ и БАБХ за екологично почистване и дезинфекция на помещенията.

Проверете дали сте включили във Вътрешните правила всички необходими  документи и записи за всички превантивни мерки.

7. ПРОВЕРКА НА АКТУАЛНОСТТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

7.1.  Документи и записи.

7.1.1.  Когато създавате дневник/регистър на получената ежедневно информация за сътоянието на проверените лица и актуализирате документи, свързани с COVID-19, помислете за подходяща идентификация на описанието (например наименование на рубрикта в дневника, дата, автор, референтен номер и др.).

7.1.2.  Уверете се, че документите и записите се съхраняват най-малко 12 месеца за проследяване. Обикновено тази информация ще е необходима за пред контролните органи и за съда, в случай че са предявени претенции от засегнати лица.

8. ПРОВЕРКА НА АКТУАЛНОСТТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

Отговорното лице гарантира спазването на държавните изисквания, указания и

препоръки за COVID-19. Отговорното лице в обектите на БТС не носи отговорност към трети лица за оплаквания с произход COVID-19. Трети лица - посетители, гости, туристи, изпълнители и доставчици, са лично задължени да вземат необходимите мерки за своето здраве, използвайки сигурни предпазни средства.

ВЛИЗАНЕТО В ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ НА БТС В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 Е ЛИЧЕН ИЗБОР И ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ.

8.1. Спазвайте всички държавни изисквания, произтичащи от Закона за извънредното положение, заповедите на министъра на здравеопазването /МЗ/ и министъра на туризма /МТ/, препоръките на Националния оперативен щаб /НОЩ/.

8.2. Спазвайте указанията на БАБХ и съветите, относно безопасното разстояние и въведете подходящи мерки за безопасно разстояние, където е възможно.

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене /градинки, тераси и др./ https://www.rzibl.org/?p=1645

8.3. Поддържайте и спазвайте списъка на съответните насоки и здравни съвети относно COVID-19 от правителствените агенции и се уверете, че този списък е актуализиран. Това включва идентифициране на съответните мерки и определяне на начина, по който те трябва да бъдат приложени в туристическия обект.

8.4. Спазвайте инструкциите, произтичащи от  Закона за защита на личните данни за събиране и използване на лични данни по време на констатиране на спешен случай.

 

Изискванията за вписване в регистъра „БТС – ЧИСТОТА И СИГУРНОСТ’ могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА БТС 
„БТС – ЧИСТОТА И СИГУРНОСТ” 
Туристическите обекти в системата на БТС могат да попълнят предложената таблица, след като изпълнят изцяло предложените мерки за конкретните туристически обекти и върнат попълнената таблица с отговорите на адрес София – 1000, бул. Васил Левски 75, ет. 5 тел. 02/4263984; 02/987-34-09; 9300-648;  Email: bts [bts] sofia [hop] gmail [bts] com 

Btsbg.org © 2021 All rights reserved