З А П О В Е Д №  169/13.05.2020г.

13/05/2020

З А П О В Е Д

 

№  169/13.05.2020г.

гр. София

Днес 13.05.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.

 

Във връзка с отпадане на извънредното положение в Република България от дата 14 май 2020г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Възстановявам дейността на Сдружение „Български туристически съюз” в обичайното работно време, считано от 14.05.2020г.

 

Заповедта да бъде сведена до знанието на заинтересованите лица за изпълнение.

 

 

 

 

Временно изпълняващ длъжността Изпълнителен секретар на БТС:

Доц.д-р инж. Румен Драганов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved