З А П О В Е Д №  170/13.05.2020г.

13/05/2020

З А П О В Е Д

 

№  170/13.05.2020г.

гр. София

Днес 13.05.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.

 

На основание Решение на УС на БТС от 21.02.20г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Удължавам срока за обявения конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР на БТС.

Минималните изисквания, за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 5 години;

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • владеене на английски език;
 • компютърна грамотност;
 • инициативност, оперативност, комуникативност, способност за управление на промените в администрацията;
 • умение за работа в екип;
 • познаване на нормативната уредба;
 • умения да организира собствената си работа и тази на подчинените си;
 • лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: икономика, управление, туризъм,спорт;

Начинът на провеждане на конкурса е защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Концепция за развитие на БТС” и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление;
 • Европейски CV формат;
 • Мотивационно писмо;
 •  копие от диплома за висше образование;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • Писма за препоръка;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в БТС: гр. София 1000, бул. „В. Левски”  № 75, ет. 5, ст. 515 от 9.00ч. до 17.00ч. в сградата на Министерство на младежта и спорта, до 26 май 2020 г. /вторник/.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Изпълнителен секретар на БТС– организира, координира и контролира дейността на служителите в БТС, разпределението на работата в съюза, както и качественото и в срок изпълнение на поставените задачи; разработва анализ на информационната и комуникационната инфраструктура, извършва оценка на риска и изготвя план за управление на риска; организира и контролира внедряването и функционирането на всички информационни системи на съюза; осигурява защитата на информационните технологии на съюза и др.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност  е от 2150 лв. до 3200 лв., като индивидуалния размер ще бъде определен при назначаването, с решение на УС на БТС.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на съюза. https://www.btsbg.org/

Обявлението за конкурса е публикувано в органа на съюза в-к „ЕХО”, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на БТС.

 

Кандидатите могат да подадът заявления до 26 май 2020г. включително.

 

 

 

Временно изпълняващ длъжността Изпълнителен секретар на БТС:

Доц.д-р инж. Румен Драганов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved