З А П О В Е Д № 193/26.10.2020г

27/10/2020

З А П О В Е Д

 

193/26.10.2020г.

гр. София

Днес 26.10.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.

 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и с цел превенция

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. С цел избягване на пиковото часово време в градския транспорт, намалявам временно, до второ нареждане работното време от 09.30 ч. до 16.30 ч.

  2. По един служител в работно помещение.

  3. При контакт да се спазва необходимата дистанция.

  4. Всеки служител да носи предпазна маска, шлем или друго предпазно средство.

  5. Редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения.

Нека се пазим взаимно.

 

Заповедта да се връчи на служители в БТС за изпълнение.

 

 

 

 

 

Изпълнителен секретар на БТС:

/Доц.д-р инж. Румен Драганов/

Btsbg.org © 2024 All rights reserved