З А П О В Е Д №  225/22.10.2021г. гр. София

22/10/2021

З А П О В Е Д

 

№  225/22.10.2021г.

гр. София

Днес 22.10.2021г., доц. д-р Венци Росманов, в качеството си на  Председател на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.

 

Въз основа на решение на УС на БТС с протокол № 51-9/27.05.2020г., писмо до „Николай Станев 2016” ЕООД с Изх. № 978/26.05.21г. за прекратяване

 

О Б Я В Я В А М :

ПРОЦЕДУРА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЕЩЕРЕН ДОМ „ПЕЩЕРНЯКА” - КАРЛУКОВО

Срокът за подаване на заявленията е 1 месец, смятано от 25.10.2021 г. Желаещите да стопанисват и управляват НАЦИОНАЛЕН ПЕЩЕРЕН ДОМ „ПЕЩЕРНЯКА” – КАРЛУКОВО да входират/подадат/ в деловодството на БТС заявления със следните критерии:

   Допустимост

 1. В конкурса могат да участват само юридически лица.
 2. ЮЛ декларират и представят писмени доказателства за липса на задължения към държавата, общините и БТС по договори или като изпълнители на проекти.
 3. ЮЛ декларират, че  не са в производства по несъстоятелност или ликвидация и представят доказателства затова.
 4. Законните представители на ЮЛ следва да не са осъждани с влезли в сила присъди за престъпления, за които им е наложено наказание лишаване от свобода, както и да не са лишени от право да упражняват професионалната си дейност, за което представят свидетелство за съдимост и декларация.
 5. ЮЛ следва да декларира и докаже опит, през последните 2 (две) години по договори за стопанисване и управление на туристически обекти, както и в организиране на спортни състезания, събития и мероприятия.

 

        Неизпълнение на договори в миналото

ЮЛ  да декларират, че нямат финансови задължения, не са в съдебни спорове с БТС и/или други лица във връзка с неизпълнение на договори за стопанисване и управление на туристически обекти и не са  осъдени да заплатят обезщетения в последните 3 (три) години.

       Финансово състояние

 1. Преди сключване на договора, спечелилият  конкурса трябва да преведе парична гаранция по сметка на БТС в размер на 10 (десет) % от стойността на предложените подобрения за първата година  или да представи  неотменима банкова гаранция или застраховка със срок от една година. Гаранцията се освобождава в срок до 5 /пет/ работни дни след изготвяне на констативния протокол за изпълнение на това условие. При неспазване на програмата за подобрения за първата година паричната гаранция не се връща или БТС осребрява представената банковата гаранция или застраховка.

Персонал

 1. ЮЛ следва да разполага с персонал /хотелиерство и ресторантьорство/ с подходяща квалификация и опит, за извършване на дейността. Трудов стаж в областта на експлоатация и строителство на места за настаняване и опит в спортно – туристическата дейност и туризма е предимство.

 Изисквания:

Участникът да представи  техническо предложение за изпълнение на дейностите по реконструкцията и модернизацията на сградния фонд, с описание на ресурсите на обект пещеред дом - ”Пещерняка”, следва да включва предложение за функционирането и развитието на пещерния дом,  план за развитие и облагородяване на околното пространство.

Приложения към Техническото предложение:

 1. Попълнен типов наемен договор, съгласно приложения текст.
 2. Попълнено типово споразумение за спортно – туристическа дейност към договора за наем.
 3. Линеен календарен график на дейностите по предложените подобрения, реконструкция и модернизация с максимален срок за изпълнение от 1 (една) година и диаграма на работната ръка.
 4. Инвестиционен план, разпределен хронологично във времето с описание на дейностите, тяхното финансово обезпечаване и организация. При срок на договора за 10 години.

Участникът да предостави ценово предложение със следното съдържание.

 • Предложение за месечен базисен наем в лева без ДДС.
 • Предложение за подобрения с количествено-стойностна сметка  за срока на договора.

Кандидатите ще получат: проекто-договор за съвместна дейност, споразумение за спортно-туристическа дейност, проект на количествено-стойностната сметка за бъдещи инвестиционни подобрения и набор документи, декларации и приложения по Закона за контрол и предотвратяване  изпирането на пари и финансирането на тероризма /ЗМИП/.

 

Заявки за оглед на обекта, можете да направите по електронен път org [bts] bts [hop] abv [bts] bg, на място, гр.София, бул. „В. Левски” № 75 ет. 5 и на тел.:0882-966-310 – Иван Тодоров. При огледа кандидатът ще получи удостоверение, че е направен оглед на обекта.

 

Документи ще се приемат всеки работен ден  до  25.11.2021 г. от 10,00ч. до 15.00 часа в централата на БТС – гр. София, бул. „В. Левски 75“ ет 5, ст.515 в запечатани пликове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС:

/Доц.д-р Венци Росманов/

ПОРАДИ ПОСТЪПИЛА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА БТС НОТАРИАЛНА ПОКАНА ОТ НИКОЛАЙ СТАНЕВ, ЧРЕЗ НОТАРИУС ИНА ЖИВКОВА -  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА СЕ СПИРА. 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved